Personal notes in the Facebook from 1 to 346 by Rev. Kari Immonen

 

1. It is hard to love, because it is hard to suffer. In this world every pleasure giving thing is not always good at all. Explained by other words in Job 36:21 "Take heed, do not turn to iniquity, for you have chosen this rather than affliction".

 

On vaikeata rakastaa, koska on vaikeata kärsiä. Ei jokainen nautintoa antava asia tässä maailmassa ole hyväksi lainkaan. Selittäen sanoen toisin Job 36:21 ”Varo, ettet käänny vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys.”

 

2. What is the very subtle snaring change in the man, when he is disobedient to the Word of God? Jeremiah 2:5 "Thus saith the LORD, What iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain?"

 

Mikä on hyvin petollinen ansamainen muutos ihmisessä, kun hän on kuuliaton Jumalan Sanalle? Jeremia 2:5 “Näin sanoo Herra: Mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia ja turhanpäiväisiksi tulivat.”

 

3. Is it possible for the man on his own to discover the deeper meaning and purpose for his very lifetime, if walking and dwelling in the disobedience? Philippians 2:13 ”For it is God who is producing in you both the desire and the ability to do what pleases him.”

 

Onko mahdollista ihmiselle itseksensä löytää syvempi merkitys ja tarkoitus aivan omalle elämällensä, jos kulkee ja asustaa kuuliattomuudessa? Filippiläiskirje 2:13 ”sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.”

 

4. Why God hates the sin and loves the sinner? The sin of the disobedience originated, when Lucifer rebelled in the heaven, also with his other fallen angels, later deceived Adam. God loves all sinful men of this fallen mankind in His Son Jesus Christ, Who can save by giving the new life, that is not anymore under the hate and curse of the sin.

 

Miksi Jumala vihaa syntiä ja rakastaa syntistä? Kuuliattomuuden synti sai alkunsa, kun Lucifer kapinoi taivaassa, myös muiden langenneiden enkeliensä kanssa, myöhemmin petti Aatamin. Jumala rakastaa kaikkia syntisiä ihmisiä tässä langenneessa ihmiskunnassa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, Joka voi pelastaa antamalla uuden elämän, mikä ei ole enää synnin vihan ja kirouksen alla.

 

5. To whom Jesus will reveal Himself? John 14:21 “One who has my commandments, and keeps them, that person is one who loves me. One who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and will reveal myself to him."

 

Kenelle Jeesus ilmoittaa itsensä? John 14:21 ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

 

6. Fear not, but patiently to wait in prayer before the Lord, for it is always the most darkest time before the dawn. Proverbs 4:18 “The path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of day."

 

Älä pelkää, vaan kärsivällisesti odota rukouksessa Herraa, sillä on aina kaikkein pimeintä ennen aamunkoittoa. Sananlaskut 4:18 ”Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.”

 

7. Is there any danger for a Christian, if constantly neglecting the prayer before God? Matt 5:13 “You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavour, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men.”

 

Onko siinä mitään vaaraa kristitylle, jos jatkuvasti laiminlyö rukouksen Jumalan edessä? Matt. 5:13 ”Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.”

 

8. How will the follower of Jesus Christ be victorious in the spiritual battles against the enemy? James 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

 

Kuinka voi Jeesuksen seuraaja tulla voitokkaaksi hengellisissä taisteluissa vihollista vastaan? Jaakob 4:7 ”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.”

 

9. Where else God dwells than His holy heaven? Isaiah 57:15 “I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite.”

 

Missä muualla Jumala asuu kuin Hänen pyhässä taivaassansa? Jesaja 57:15 ” Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.”

 

10. Is there anything important always to remember, when truly by heart wanting to get something? John 3:27 "John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven."

 

Onko mitään tärkeätä aina muistaa, kun todella sydämestään haluaa saada jotakin? Joh. 3:27 Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.”

 

11. Is it only the very sharp intelligent wisdom alone, that sufficiently will assure everything to go right for a man? Matt 10:16 “I am sending you like lambs into a pack of wolves. So be as wise as snakes and as innocent as doves.”

 

Onko se ainoastaan hyvin terävä älykäs viisaus yksin, joka riittävästi tulee takaamaan kaiken menevän oikein ihmiselle? Matt. 10:16 ”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.”

 

12. Is it the defeat, if not understand the trials of the life? Proverbs 3:5-6 "Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths."

 

Onko se tappio, jos ei ymmärrä elämän koetuksia? Sananl. 3:5-6 ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.”

 

13. Is it always the full disaster or to experience the life’s much deeper purpose and meaning, when left alone? John 12:24 “Verily, verily, I say unto you, Except the grain of wheat falling into the ground die, it abides alone; but if it die, it bears much fruit.”

 

Onko se aina täysi katastrofi vai kokea elämän syvempi tarkoitus ja merkitys, kun jätetty yksin? Joh. 12:24 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.”

 

14. Does it really mean so, that the direction of the life is then all totally wrong, if people are opposed to it? 1 Corinthians 16:9 “because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me.”

 

Tarkoittaako se todella niin, että elämän suunta on silloin kokonaan väärä, jos ihmiset vastustavat sitä? 1 Korinttolaiskirje 16: 9 ”sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.”

 

15. Does every polite and respectfully shown interest really prove, that the man’s motive is always good? Matthew 2:8 He told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child. As soon as you find him, let me know. I want to go and worship him too."

 

Vahvistaako jokainen kohteliaasti ja kunnioittavasti osoitettu kiinnostus todellakin, että ihmisen motiivi on aina hyvä? Matt. 2:8 ”Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan".

 

16. Must always only think and speak plain positive, nothing negative, then everything is surely going right, or is it? Proverbs 29:5 "A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet."

 

Täytyykö aina ainoastaan ajatella ja puhua pelkkää positiivista, ei mitään negatiivista, sitten kaikki varmasti menee oikein, vai? Sananlaskut 29:5 ”Mies, joka lähimmäistään liehakoitsee, virittää verkon hänen askeleilleen.”

 

17. Does really this world become better by changing all negative things into positive? Genesis 3:4-5 "No! You will not die," the serpent said to the woman. "In fact, God knows that when you eat it your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil."

 

Tuleeko todella tämä maailma paremmaksi vaihtamalla kaikki negatiiviset asiat positiivisiksi? 1. Moos. 3:4-5 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

 

18. Does God care and follow at all about His holy loving standard of the life given for the man’s own best benefit? Isaiah 5:20 ”Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter."

 

Välittääkö Jumala ja seuraako ollenkaan Hänen pyhää rakastavaa elämän tasoansa, jonka antanut ihmisen omaksi parhaaksi? Jesaja 5:20 ”Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!”

 

19. What is really the nature of God’s loving rebuke for anyone, that humbly brings his heart before Him? Proverbs 1:23 “Turn at my rebuke; Surely I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you.”

 

Minkä luonteinen on todella Jumalan rakastava nuhtelu kenelle tahansa, joka nöyrästi tuo sydämensä Hänen eteensä? Sananl. 1:23 ”Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.”

 

20. Why does God really want to reason with the man, just to punish him or? Isaiah 1:18 “Come now, and let us reason together,” Says the LORD, “ Though your sins are like scarlet, They shall be as white as snow; Though they are red like crimson, They shall be as wool.”

 

Miksi Jumala tahtoo käydä oikeutta ihmisen kanssa, vain rangaistaaksen hänta, vai? Jesaja 1:18 “Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”

 

21. What kinds of thoughts and plans God really has for the fallen man? Jeremiah 29:11 “For I know the thoughts that I think toward you, says the LORD, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope”.

 

Minkälaisia ajatuksia ja suunnitelmia Jumalalla todella on langenneelle ihmiselle? Jeremia 29:11 ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

 

22. Jeremiah 29:12-13 “Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you. And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.”

 

Jeremia 29:12-13 “Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.”

 

23. Is it really so, that the man gets to know his true friends by those very wonderful and loving words they speak to him, or? 1 John 3:18 "My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth."

 

Onko todellakin näin, että ihminen oppii tuntemaan aidot ystävänsä niiden hyvin ihanien ja rakkaudellisten sanojen avulla mitä he hänelle puhuvat, vai? 1. Joh. 3:18 "Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa."

 

24. Is it really so, that God primarily always only wants more sacrifices and all kinds of the great celebration meetings before Him, or? Isaiah 1:16-17 "Wash yourselves clean! I am disgusted with your filthy deeds. Stop doing wrong and learn to live right. See that justice is done. Defend widows and orphans and help those in need."

 

Onko todellakin niin, että Jumala ensisijaisesti aina vain haluaa lisää uhreja ja kaiken kaltaisia isoja juhlakokouksia Hänen edessänsä, vai? Jes. 1:16-17 "Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa."

 

25. Is it really so, that always the problem is in those who are listening, when people do not repent, or? Jeremiah 23:22 "If they had really stood in My council, they would have enabled My people to hear My words and would have turned them back from their evil ways and their evil deeds."

 

Onko todellakin niin, että aina on ongelma kuulijoissa, kun kansa ei tee parannusta, vai?

Jeremia 23:22 "Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa."

 

26. Is it really so, that must be yelling and striving for the attention in the issues of the sacrifices to God? John 2:15 "Jesus made a whip from some ropes and chased them all out of the Temple. He drove out the sheep and cattle, scattered the money changers’ coins over the floor, and turned over their tables."

 

Onko todellakin niin, että täytyy huutaa ja taistella huomiosta Jumalalle uhraamiseen liittyvissä asioissa? Joh. 2:15 "Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon."

 

27. Is it really so, that the man can do anything wrong, if none sees, and does not get caught?

Isaiah 29:15 "Woe to those who seek deep to hide their counsel far from the LORD, And their works are in the dark; They say, “Who sees us?” and, “Who knows us?”

 

Onko todellakin näin, että ihminen voi tehdä mitä tahansa väärin, jos kukaan ei näe, eikä joudu kiinni? Jesaja 29:15 "Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: "Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?"

 

28. Is the lamb of Jesus in the flock strong and powerful? Hesekiel 34:21-23 "Because you have pushed with side and shoulder, butted all the weak ones with your horns, and scattered them abroad, therefore I will save My flock, and they shall no longer be a prey; and I will judge between sheep and sheep. I will establish one shepherd over them, and he shall feed them—My servant David."

 

Onko Jeesuksen lammas laumassa suuri ja väkevä? Hesekiel 34:21-23 "Koska te olette kylki-ja niskavoimalla sysineet ja sarvillanne puskeneet kaikkia heikkoja, kunnes olette saaneet ne ajetuiksi ulos ja hajallensa, niin minä tahdon vapauttaa lampaani, etteivät ne enää jää ryöstettäviksi; ja minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan välillä. Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin."

 

29. Are the evil ways the answer against the Devil? Rom. 16:19-20 "Everyone has heard about your obedience, so I am full of joy over you; but I want you to be wise about what is good, and innocent about what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you."

 

Ovatko pahuuden keinot vastaus saatanaa vastaan? Room.16:19-20 "Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon; sentähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne."

 

30. Does God give blessings and gifts to His people, because they are so good and deserve it all, or for other reasons of His holiness and love? Deuteronomy 9:6 “Therefore understand that the LORD your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are a stiff-necked people.”

 

Antaako Jumala siunauksiansa ja lahjojansa Hänen kansallensa, koska he ovat niin hyviä ja ansaitsevat ne kaikki, vaiko pyhyytensä ja rakkautensa muiden syiden vuoksi? 5. Moos. 9:6 "Tiedä siis, ettei Herra, sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi; sillä sinä olet niskurikansa."

 

31. Is the man really walking deep in his heart confidentially on the life’s sure ground, when very strongly expressing his rebellion by the constant complaints and grumblings? Numbers 16:31-32 "As soon as he finished saying all this, the ground under them split apart and the earth opened its mouth and swallowed them, with their households and all Korah's men and all their possessions."

 

Kulkeeko ihminen todellakin syvällä sydämessään luottavaisesti elämän vahvalla maaperällä, kun hyvin voimakkaasti ilmaisee kapinaansa jatkuvalla valituksella ja nurinalla? 4. Moos. 16:31-33 "Tuskin oli hän saanut kaiken tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa."

 

32. Virgin Mary in danger of being stoned, Herod wanted to kill Jesus, family in exile hiding, as God became the Son of Man. Satan never succeeded, Father raised Jesus from the death. 1 John 5:4 “For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world- our faith.” Only by Jesus Love.

 

Neitsyt Maria kivityskuoleman vaarassa, Herodes halusi tappaa Jeesuksen, perhe piileskeli maanpaossa, kun Jumalasta tuli Ihmisen Poika. Saatana ei koskaan onnistunut, Isä herätti Jeesuksen kuolleista. 1 Joh. 5:4 ”sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.” Ainoastaan Jeesus rakkaudella.

 

33. 1 John 4:9-10 “In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.”

 

1 Joh. 4:9-10 ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

 

34. Psalm 107:29-30 He calms the storm, So that its waves are still. Then they are glad because they are quiet; So He guides them to their desired haven.

 

Psalmi 107:29,30 Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan.

 

35. How does the sinner saved by grace meet God? 1 John 3:19, 20 "And by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. For if our heart condemns us, God is greater than our heart, and knows all things".

 

Kuinka armosta pelastettu syntinen kohtaa Jumalaa? 1 Joh. 3:19, 20 "Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki."

 

36. Isaiah 51:12,15-16 "I, even I, am he who comforts you. Who are you that you fear mortal men, the sons of men, who are but grass? For I am the LORD your God, who churns up the sea so that its waves roar— the LORD Almighty is his name. I have put my words in your mouth and covered you with the shadow of my hand,”

 

Jesaja 51:12, 15-16 "Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon? Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka liikutan meren, niin että sen aallot pauhaavat, jonka nimi on Herra Sebaot. Ja minä olen pannut sanani sinun suuhusi, minä olen kätkenyt sinut käteni varjoon,"

 

37. Is God really cruel? Jesus saves in His loving grace. Revelation 7:9 “After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands,”

 

Onko Jumala todellakin julma? Jeesus rakastavassa armossansa pelastaa. Ilm. 7:9 ” Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,”

 

38. Did David indeed mock and scorn Saul with his totally frozen army? 1 Samuel 17:45 David replied to the Philistine, “You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of Heaven’s Armies—the God of the armies of Israel, whom you have defied,”

 

Pilkkasiko ja halveksiko Daavid todellakin Saulia täysin jähmettyneen sotajoukkonsa kanssa? 1. Sam. 17:45 Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: "Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt,”

 

39. The Tango song competitions, TV-shows, and night clubs, they specially have the host to capture the minds, and lead the thoughts of people. But how is it really in the house of God? Revelation 3:6 “He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.”

 

Tangolaulumarkkinoilla, TV-näytöksillä ja yökerhoilla erikoisesti on juontaja vangitsemaan mielet ja ohjaamaan ihmisten ajatuksia. Mutta kuinka on todellakin Jumalan huoneessa? Ilm. 3:6 ”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”

 

40. Can one really experience the heaven on the earth, if without the heart's devotion before God? Rom. 14:17 ”For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit,”

 

Onko todellakin koettavissa taivasta maan päällä, jos ilman sydämen hartautta Jumalan edessä? Room. 14:17 ”sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä."

 

41. Is the clear heaven’s Message extremely wordy? Or from the empty drums the most clatter and rattle? John 16:13 “However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come.”

 

Onko selkeä taivaan Sanoma perin monisanaista? Vai tyhjistä tynnyreistä suurin kalina ja kolina? Joh. 16:13 ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”

 

42. Did God really need to ask advice, when He in His love made for the man the good plan, that can be carried out in the humble and close fellowship with Him? Job 38:4 “Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell Me, if you have understanding."

 

Tarvitsiko Jumalan todellakin kysyä neuvoa, kun rakkaudessaan teki ihmiselle hyvän suunnitelman, joka voi toteutua nöyrässä ja läheisessä yhteydessä Häneen? Job 38:4 "Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää."

 

43. Did someone ask the man’s opinion, when born into this world? Death is not talkative, when time to depart. John 11:25-26 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”

 

Kysyikö joku ihmisen mielipidettä, kun syntyi tähän maailmaan? Kuolema ei ole puhelias, kun aika lähteä. Joh. 11:25-26 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

 

44. Does the believer really need always to shout in his distress, when the storm is great, and going becomes fully desperate? Matthew 8:24 “Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping.”

 

Tarvitseeko todellakin uskovaisen aina huutaa hädissänsä, kun myrsky on suuri ja kulku käy täysin epätoivoiseksi? Matt. 8:24 ”Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui.”

 

45. As there is the sure difference in between the love and rape, is there in the same way indeed the difference in the believer's means and manners to get the genuine victories for all of his life's trials and challenges? Rom. 8:37 “Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.”

 

Niin kuin on varma ero rakkaudella ja raiskauksella, onko samoin todellakin eroa uskovaisen keinoilla ja tavoilla saada kaikissa elämänsä koettelemuksissa ja haasteissa aitoja voittoja? Room. 8:37 ”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.”

 

46. Does it really depend on the believer’s own abilities and skills to be the winner from the life’s testing temptations? 1 Corinthians 10:13 “You are tempted in the same way that everyone else is tempted. But God can be trusted not to let you be tempted too much, and he will show you how to escape from your temptations.”

 

Riippuuko se todellakin uskovaisen omista kyvyistä ja taidoista selviytyä voittajana elämää koettelevista kiusauksista? 1. Kor. 10:13 ”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.”

 

47. Is God really always interactive, when the man comes to Him in the trusting faith? Hebrews 11:6 ”But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.”

 

Onko Jumala todellakin aina vuorovaikutteinen, kun ihminen tulee Hänen tykönsä luottavaisessa uskossa? Hepr. 11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.”

 

48. In all of the life’s pressures, dangerous down sucking whirlpools, and hot fiery trials, is God’s child indeed alone? Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you. When you cross rivers, you will not drown. When you walk through fire, you will not be burned, nor will the flames hurt you.”

 

Kaikissa elämän paineissa, vaarallisissa syvyyteen vetävissä pyörteissä ja kuumissa tulisissa koettelemuksissa, onko Jumalan lapsi todellakin yksin? Jesaja 43:2 ”Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.”

 

49. Is there really still something more to happen, when the sinner has humbly in prayer given his heart to the Lord Jesus Christ, received the forgiveness from God, and become saved to inherit the heaven’s eternal life? 1 John 3:8 “For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil.”

 

Onko todellakin vielä jotain lisää tapahtua, kun syntinen on nöyränä rukouksessa Herralle Jeesukselle Kristukselle sydämensä antanut, saanut Jumalalta anteeksiantamuksen ja pelastunut perimään taivaan iankaikkisen elämän? 1. Joh. 3:8 ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.”

 

50. Is God indeed everywhere? Psalm 139:7-10 ”Where can I go to get away from your Spirit? Where can I run from you? If I go up to the heavens, you are there. If I lie down in the grave, you are there. If I rise with the sun in the east and settle in the west beyond the sea, even there you would guide me. With your right hand you would hold me.”

 

Onko Jumala todellakin kaikkialla? Ps. 139:7-10 "Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun."

 

51. Is it really so, that the man can learn to understand God and His ways by the deeper fashion only that much, what God Himself in His grace will reveal into the heart? Isaiah 55:8-9 The LORD says: "My thoughts and my ways are not like yours. Just as the heavens are higher than the earth, my thoughts and my ways are higher than yours.”

 

Onko todella niin, että ihminen voi oppia tuntemaan Jumalasta ja tavoistansa syvällisemmin vain sen, minkä Hän itse armossaan sydämeen ilmoittaa? Jesaja 55:8-9 ”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne."

 

52. All children are blessed to inherit the heaven. Will really the older ones receive the assurance of the salvation, when they believe in Jesus? Rom. 8:14-16 "Only those people who are led by God's Spirit are his children. God's Spirit doesn't make us slaves who are afraid of him. Instead, we become his children and call him our Father. God's Spirit makes us sure that we are his children.”

 

Kaikki lapset ovat autuaita perimään taivaan. Saavatko todella aikuisemmat pelastusvarmuuden, kun he uskovat Jeesukseen? Room. 8:14-16 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

 

53. Is not the plain head knowledge about Jesus and man’s own willpower enough to become the child of God, or really something else to happen by heart, and by God? John 1:12-13 ”But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name: who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.”

 

Eikö pelkkä pääntieto Jeesuksesta ja ihmisen oma tahdonvoima ole riittävä tulla Jumalan lapseksi, vai onko todellakin jotain muuta tapahtua sydämen kautta ja Jumalan avulla? Joh. 1:12-13 ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.”

 

54. Does Jesus really give something to His follower, what the world never can give, neither take it away? John 14:26-27 ”But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.”

 

Antaako Jeesus todella jotain Hänen seuraajallensa, mitä maailma ei voi koskaan antaa, eikä pois ottaa? Joh. 14:26-27 ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

 

55. Does the Holy Spirit really give during the spiritual revival time the sensitive experiences and touches with new observations about the Living God, when the man by recognizing knows, that His goodness is drawing into the repentance, by faith to surrender with his life to the Lord Jesus Christ? Psalm 34:8 ”Oh, taste an...d see that the LORD is good; Blessed is the man who trusts in Him!”

 

Antaako Pyhä Henki todella hengellisen herätyksen aikana herkkiä kokemuksia ja kosketuksia uusine havaintoineen Elävästä Jumalasta, jolloin ihminen tunnistaen tietää, että Hänen hyvyytensä vetää parannukseen, uskossa antautua elämänsä kanssa Herralle Jeesukselle Kristukselle? Psalmi 34:8 ”Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!”

 

56. Does the Bible really teach the believers to be carefully awoken in their life’s conduct, because it has the importance to those, who will come to be spoken by God during their own day of the visitation? 1 Peter 2:12 ”having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation.”

 

Opettaako raamattu todella uskovaisia huolellisesti valvomaan vaellustansa, koska sillä on merkitystä niille, jotka elämässään joutuvat Jumalan Hengen puhutteluun heidän omana etsikkopäivänä? 1. Piet. 2:12 “ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.”

 

57. Does the Bible really tell the warning as the serious example about rejecting the God given time of the visitation? Luke 19:43-44 “The time is coming when your enemies will build a wall around you and will hold you in on all sides. They will destroy you and all your people, and not one stone will be left on another. All this will happen because you did not recognize the time when God came to save you."

 

Kertooko raamattu todella varoittavan vakavan esimerkin Jumalan antaman etsikkoajan torjumisesta? Luuk. 19:43-44 ”Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

 

58. Is there really something very decisively important to understand in the life, that what is leading and taking the man to the living God? Rom. 2:4 ”Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and longsuffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?

 

Onko todellakin jotain hyvin ratkaisevasti merkityksellistä ymmärtää elämässä, että mikä ohjaa ja kuljettaa ihmistä Elävän Jumalan luokse? Room. 2:4 ”Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?”

 

59. Is it really so, that God by constantly working wants to draw the man inside into His eternal love? Jeremiah 31:3 The LORD appeared to us in the past, saying: "I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with unfailing kindness.” Hosea 11:4 “I led them with cords of human kindness, with ropes of love. I lifted the yoke from their neck and bent down and fed them.”

 

Onko todellakin niin, että Jumala jatkuvasti työstäen haluaa vetää ihmistä iankaikkiseen rakkauteensa sisälle? Jeremia 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta." Hoos.11:4 "Ihmissiteillä minä heitä vedin, rakkauden köysillä; minä ikäänkuin nostin ikeen heidän leukapieliltänsä, kumarruin heidän puoleensa ja syötin."

 

60. Does God really care, that is the man’s mind sincere to move in His goodness? Genesis 6:5-7 “Then the LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the LORD was sorry that He had made man on the earth, and He was grieved in His heart. So the LORD said, “I will destroy man whom I have created from the face of the earth,”

 

Välittääkö Jumala todella, että onko ihmisen mieli vilpitön Hänen hyvyydessä kulkemaan? 1. Moos. 6:5-7 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin,”

 

61. Is really God’s love and goodness different than to what the world offers? Rom. 13:10 ”Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.” Rom.12:9-10 “Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.”

 

Onko todella Jumalan rakkaus ja hyvyys erilaista kuin mitä maailma tarjoaa? Room. 13:10 ”Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.” Room. 12:9-10 "Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.”

 

62. Does God really help the sinners saved by grace to walk in His goodness? 1 John 1:7 “But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.” Matthew 5:8 “Blessed are the pure in heart, for they will see God.”

 

Auttaako Jumala armahdettua ja pelastettuja syntisiä kulkemaan Hänen hyvyydessään? 1. Joh. 1:7 ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” Matt. 5:8 ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”

 

63. Did Jesus really want to experience in all how the man feels in the sufferings and temptations? Hebrews 2:17-18 “For this reason Jesus had to be made like his brothers and sisters in every way so he could be their merciful and faithful high priest in service to God. Then Jesus could die in their place to take away their sins. And now he can help those who are tempted, because he himself suffered and was tempted.”

 

Tahtoiko todella Jeesus kaikessa kokea miltä ihmisestä tuntuu kärsimyksissä ja kiusauksissa?Hepr. 2:17-18 ”Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.”

 

64. Does indeed Jesus personally Himself comprehend every tempted man? Hebrews 4:15-16 “For our high priest is able to understand our weaknesses. He was tempted in every way that we are, but he did not sin. Let us, then, feel very sure that we can come before God's throne where there is grace. There we can receive mercy and grace to help us when we need it.”

 

Käsittääkö todellakin Jeesus henkilökohtaisesti itse täysin jokaista kiusattua ihmistä? Hepr. 4:15-16 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.”

 

65. Something really important to learn on the way of the cross? Hebrews 5:8-9 ”Although he was a son, he learned obedience from what he suffered and, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.” John 3:36 “Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him.”

 

Jotain todella tärkeätä oppia ristin tiellä? Hepr. 5:8-9 ”Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,” Joh. 3:36 ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

 

66. Does God really hate the sin and loves the sinners? Ephesians 5:1-2 “You are God's children whom he loves, so try to be like him. Live a life of love just as Christ loved us and gave himself for us as a sweet-smelling offering and sacrifice to God.” 1 John 1:9 “But if we confess our sins, he will forgive our sins, because we can trust God to do what is right. He will cleanse us from all the wrongs we have done.”

 

Vihaako Jumala todella syntiä ja rakastaa syntisiä? Ef. 5:1-2 ”ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi.” 1 Joh.1:9 ”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

 

67. Is there really the reason, why it was Jesus to die on the cross, suffered the sin’s curse and punishment, that the believer in Him is saved into the heaven? Col. 1:16-17 “For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.”

 

Onko todella syy, miksi erityisesti Jeesus kuoli ristillä, kärsi synnin kirouksen ja rangaistuksen, että Häneen uskova pelastuu taivaaseen? Kol.1:16-17 ”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.”

 

68. Did Apostle Paul really have some special truth of the Bible the most lovable, that is the strength for every believer to walk in it? 1 Cor. 2:2 “For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.” 1 Cor. 1:18 ”For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.”

 

Oliko Apostoli Paavalilla todellakin tietty raamatun totuus kaikkein rakastettavin, joka voimana jokaiselle uskovalle sen suojassa kulkea? 1 Kor. 2:2 ”Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna”. 1 Kor. 1:18 ”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”

 

69. The sin always separates the man from God! Was this indeed the agonizing experience of Jesus on the cross suffering for our sins? 1 Peter 3:18 “For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God.” Mark. 15:34 And at the ninth hour Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?"—which means, "My God, my God, why have you forsaken me?"

 

Synti aina erottaa ihmisen Jumalasta! Oliko tämä todella Jeesuksen tuskaisa kokemus kärsiessään syntejämme ristillä? 1 Piet. 3:18 ”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö;” Mark. 15:34 Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

 

70. Indeed did Jesus become the curse in His body on the cross? Is. 52:14 “Just as many were astonished at you, So His visage was marred more than any man, And His form more than the sons of men;” Is. 53:10 “Yet it pleased the LORD to bruise Him; He has put Him to grief. When You make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, And the pleasure of the LORD shall prosper in His hand.”

 

Isaiah 52:14 (New International Version) "Just as there were many who were appalled at him — his appearance was so disfigured beyond that of any man and his form marred beyond human likeness— "

Isaiah 53:10 (New International Version) "Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer, and though the LORD makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand."

 

Todellako Jeesus tuli kiroukseksi ruumissaan ristillä? Jes. 52:14 ”Niinkuin monet kauhistuivat häntä-sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo-” Jes. 53:10 ”Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.”

 

71. Adam and Eve fell into the sin, the mankind became under the power of the death and curse. Did indeed the snake get to hear from God, that Jesus will fully conquer Satan by suffering and dying on the cross and rising from the death? Genesis 3:15 “And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel."

 

Aatami ja Eeva lankesivat syntiin, joutui ihmiskunta kuoleman ja kirouksen valtaan. Saiko käärme todella kuulla Jumalalta, että Jeesus tulee täydellisesti voittamaan Saatanan kärsimällä ja kuolemalla ristillä ja nousemalla kuolleista? 1 Moos. 3:15 ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

 

72. Father had the rights according to His holiness to raise Jesus from the death, because Christ was innocent to suffer the sin of the whole world. Can God really intervene in our lives, when we believe in the holy blood of Jesus? Hebr. 9:14 ”how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish unto God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?”

 

Isällä oli pyhyytensä mukaiset oikeudet herättää Jeesus kuolleista, koska Kristus oli viaton kärsiessään koko maailman synnin. Voiko Jumala todella puuttua elämäämme, kun uskomme Jeesuksen pyhään vereen? Hepr. 9:14 ”kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!”

 

73. Jesus suffered on the cross for all people the greatest agony, curse, and terror, what the hell ever can produce due to the sin of the whole world, when Father’s holy wrath and punishment was directed into Him; sacrificed Lamb of God. After His resurrection, what indeed was His first wish to men? Luke 24:36 While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, Peace be with you.

 

Jeesus kärsi ristillä jokaisen ihmisen edestä suurimman tuskan, kirouksen ja kauhun, mitä helvetti ikinä pystyy tuottamaan koko maailman synnin tähden, kun Isän pyhä viha ja rangaistus kohdistui Häneen; uhrattu Jumalan Karitsa. Ylösnoustuaan kuolleista, mikä todella oli Hänen ensi toivotuksensa ihmisille? Luuk. 24:36 Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

 

74. What had Jesus really thought right to the end, when walked the whole road of the cross of Calvary? Luke 18:32-33 “He will be handed over to the Gentiles. They will mock him, insult him, spit on him, flog him and kill him. On the third day he will rise again." Rom. 10:9 That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

 

Mitä Jeesus oli todellakin ajatellut loppuun asti, kun kulki koko Golgatan ristin tien? Luuk. 18:32-33 ”Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Room. 10:9 ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;”

 

75. Is the fullness of the Holy Spirit really wanted only for singing, praising, making music, dancing, and celebrating etc., even to keep saying and doing the same repeatedly, or? The Holy Spirit at Jordan came upon Jesus, Matthew 4:1 “Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil.” After coming through it all as the winner, Luke 4:14 “Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit”,

 

Tahdotaanko Pyhän Hengen täyteyttä todella vain laulamiseen, ylistämiseen, soittamiseen, tanssiin ja karkeloon jne., jopa hokemiseen ja saman tekemiseen uudestaan, vai? Pyhä Henki Jordanilla laskeutui Jeesuksen, ylle, Matt. 4:1 ”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi”. Tultuaan kaiken sen läpi voittajana, Luuk. 4:14 ”Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan;”

 

76. Are not indeed the plain entertainment bun and cotton wool Christianity the best to strengthen the faith? Hebrews 11:33-34 “who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised; who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword; whose weakness was turned to strength; and who became powerful in battle and routed foreign armies.”

 

Eivätkö todellakaan pelkkä viihteellinen pulla ja pumpulinen kristillisyys ole uskon vahvistumiselle parasta? Hepr. 11:33-34 ”jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.”

 

77. Is it so, that if the man’s personality is always pompous and dominative, then it is really to be comprehended as God’s power in him? 2 Cor. 12:9 And He said to me, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

 

Onko niin, että jos ihmisen persoonallisuus on aina mahtaileva ja hallitseva, silloin se todella täytyy käsittää Jumalan voimaksi hänessä? 2 Kor. 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

 

78. Is there really something important to remember, when God calls into His service, and leads always so in His work, that therein one can only overcome solely by Him? 2 Cor. 12:10 “Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake. For when I am weak, then I am strong.”

 

Onko todella jotain tärkeätä muistettavaa, kun Jumala kutsuu palvelukseensa ja ohjaa aina siten työssänsä, että siinä ainoastaan voi selviytyä yksin Hänen avullaan? 2 Kor. 12:10 ”Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.”

 

79. Is it the splendor indeed what God wants? Is. 66:1-2 Thus says the LORD: "Heaven is my throne, and the earth is my footstool; what is the house that you would build for me, and what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the LORD. But this is the one to whom I will look: he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word.”

 

Loistokkuutta todellako Jumala haluaa? Jes. 66:1-2 Näin sanoo Herra: ”Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.”

 

80. Does God really protect the one that is trusting in Him against the deceitful opponents? Isaiah 54:15 “If anyone attacks you, it is not from Me; whoever attacks you will fall before you.” Proverbs 26:27 “Whoever digs a pit will fall into it, And he who rolls a stone will have it roll back on him.” Psalm 56:4 “In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?”

 

Varjeleeko Jumala todella Häneen luottavaista petollisia vastustajia vastaan? Jes. 54:15 ”Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta; joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu.” Sananl. 26:27 ”Joka kuopan kaivaa, se itse siihen lankeaa; ja joka kiveä vierittää, sen päälle se takaisin vyörähtää.” Ps. 56:4 ”Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi?”

 

81. Indeed by quieting help from God, but the destruction from the impatient rush? Isaiah 30:15-16 For thus says the Lord GOD, the Holy One of Israel: “In returning and rest you shall be saved; In quietness and confidence shall be your strength.” But you would not, And you said, “No, for we will flee on horses”— Therefore you shall flee! And, “We will ride on swift horses”— Therefore those who pursue you shall be swift!

 

Todellako hiljentyen apua Jumalalta, mutta tuho kärsimättömästä kiireisestä menosta? Jes. 30:15-16 Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet, vaan sanoitte: "Ei! Hevosilla me tahdomme kiitää" -niinpä saatte kiitää pakoon. "Nopean selässä me tahdomme ratsastaa" -niinpä ovat vainoojanne nopeat.

 

82. Is really in this life the very concrete reason in the morning to put on more than the day clothes? Ephesians 6:11-12 “Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.”

 

Onko todellakin tässä elämässä hyvin konkreettinen syy aamulla pukea muutakin yllensä kuin päivävaatteet? Ef. 6:11-12 ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.”

 

83. To love God, fellowman, yes all sinners, but how is it really suitable in the heart the world’s friendliness? James 4:4 “Adulteresses! Do you not know that friendship with the world is hostility toward God? So whoever wants to be the world's friend becomes God's enemy.” Genesis 19:26 “On the way, Lot's wife looked back and was turned into a block of salt.” Luke 17:32 “Remember what happened to Lot's wife.”

 

Tulee rakastaa Jumalaa, lähimmäistä, kyllä kaikkia syntisiä, mutta kuinka todellakin on sopivaa sydämessä maailman ystävällisyys? Jaak. 4:4 ”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.” 1 Moos. 19:26 ”Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi.” Luuk. 17:32 ”Muistakaa Lootin vaimoa!”

 

84. How can the sinner indeed begin to walk with the Holy God, fully backslider to renew his relationship with Him? Is. 43:25 “It is I who sweep away your transgressions for My own sake and remember your sins no more.” Is. 44:22 “I have swept away your transgressions like a cloud, and your sins like a mist. Return to Me, for I have redeemed you.” Rom 4:8 “blessed is the man against whom the Lord will not count his sin."

 

Kuinka voi syntinen todella aloittaa vaeltamaan Pyhän Jumalan kanssa, täysin luopio uudistaa suhteensa Häneen? Jes. 43:25 ”Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista”. Jes. 44:22 ”Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.” Room. 4:8 ”Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"

 

85. Is there really the enormously great difference for the man to be able to experience the joy in the world, or on the way of the heaven in trusting Jesus? Psalm 37:3-4 “Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the LORD and he will give you the desires of your heart.” Job 20:5 “that the mirth of the wicked is brief, the joy of the godless lasts but a moment.”

 

Onko todella valtavan suuri ero ihmisellä saada kokea iloa maailmassa, tai taivaan tiellä Jeesukseen turvaten? Ps. 37:3-4 “Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.” Job 20:5 ”Ei, vaan jumalattomain riemu loppuu lyhyeen, ja riettaan ilo on vain silmänräpäys.”

 

86. Does the believer really know surely where he is going after his death, but unbeliever doesn’t? John 8:12 Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” John 12:35-36 “he who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light.”

 

Tietääkö todella uskovainen varmasti minne hän kuolemansa jälkeen menee, mutta uskomaton ei? Joh. 8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus". Joh. 12:35-36 ”Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte."

 

87. Does God surely help, if one wants to belong to Jesus and walk with Him? Psalm 37:23-24 “If the LORD delights in a man's way, he makes his steps firm; though he stumble, he will not fall, for the LORD upholds him with his hand.” Zephaniah 3:17 “The LORD your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.”

 

Auttaako Jumala varmasti, jos Jeesukselle haluaa kuulua ja kanssaan kulkea? Ps. 37:24-23 ”Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä.” Sef. 3:17 ”Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

 

88. Indeed by the humbleness into the power? 1 Peter 5:6-7 “Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, because He cares about you.” James 4:6-8 “God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God. But resist the Devil, and he will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you.”

 

Todellako nöyryydellä voimaan? 1 Piet. 5:6-7 ”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen". Jaak. 4:6-7 "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.”

 

89. Is it so, if one lasts humbly staying in prayer before the holy face of God, Who loves us, then fearlessly can last before all people? Proverbs 29:25 “The fear of man brings a snare, But whoever trusts in the LORD shall be safe.” 1 John 4:18 ”There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.”

 

Onko näin, jos nöyränä pysyen kestää rukouksin Jumalan pyhyyden kasvojen edessä, Hänen joka rakastaa meitä, silloin voi kestää pelotta kaikkien ihmisten edessä? Sananl. 29:25 ”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu.” 1 Joh. 4:18 ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.”

 

90. Do the way and manner matter in the man’s life? 1 Cor. 15:33 “Don't fool yourselves. Bad friends will destroy you.” Prov. 4:19 “But the wicked walk around in the dark; they can't even see what makes them stumble.” Prov. 14:12 “There is a way which seems right to a man, But its end is the way of death.” John 14:6 Jesus answered, "I am the way, and the truth, and the life. The only way to the Father is through me.”

 

Onko tiellä tai tavalla väliä ihmisen elämässä? 1 Kor. 15:33 Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee." Sananl. 4:19 ”Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat.” Sananl. 14:12 ”Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie”. Joh. 14:6 ”Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.”

 

 91.  Why the things by the lords and leaders of this world finally tend to crash down, is there something important forgotten from the basic structures? Matt. 21:42 Jesus said to them, "Surely you have read this in the Scriptures: 'The stone that the builders rejected became the cornerstone. The Lord did this, and it is wonderful to us.' Prov. 14:34 "Righteousness exalts a nation, But sin is a reproach to any people."

 

Miksihän tämän maailman herroilla ja johtajilla asiat lopulta tapaavat sortua, onko jotain tärkeatä unohtunut perustavista rakenteista? Matt 21:42 Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'? Sananl. 14:34 "Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä."

 

92.  Does God search for the man? 2 Chronicles 16:9 "The Lord searches all the earth for people who have given themselves completely to him. He wants to make them strong." Matt. 6:6 "When you pray, go into a room alone and close the door. Pray to your Father in private. He knows what is done in private, and he will reward you." Isaiah 40:29 "He gives strength to the weary and increases the power of the weak."

 

Etsiikö Jumala ihmistä? 2 Aik. 16:9 "Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle." Matt. 6:6 "Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut." Jes. 40:29 "Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin."

 

93.  Is all fully as the gift, that God makes the man to become as the believer, if he himself humbly by praying asks for it? Ezekiel 36:26-27 "I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will keep My judgments and do them."

 

Onko kaikki täysin lahja, että Jumala tekee ihmisestä uskovaisen, jos itse nöyrästi sitä rukoillen pyytää? Hes. 36:26-27 "Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne."

 

94. Does God give suitably for everyone, that comes to Him by faith, the balanced and meaningful content for the life? Matthew 11:28-30 "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light."

 

Antaako Jumala sopivasti jokaiselle, joka uskossa luoksensa tulee, tasapainoista ja merkittävää sisältöä elämälle? Matt. 11:28-30 "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

95. Should the believer be anxious about the pursuit of the enemy in the rear? Exodus 14:24-25 During the last watch of the night the LORD looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, "Let's get away from the Israelites! The LORD is fighting for them against Egypt."

 

Pitäisikö uskovaisen murehtia vihollisen takaa-ajosta selustassa? 2 Moos.14:24-25 Kun aamuvartio tuli, katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä ja saattoi hämminkiin egyptiläisten joukon. Ja hän antoi heidän vaunujensa pyöräin irtautua, niin että heille kävi vaikeaksi päästä eteenpäin. Niin egyptiläiset sanoivat: "Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa egyptiläisiä vastaan".

 

96. When the life goes through pitch-dark experiences, can God clear from it the base and meaning for something really good? Isaiah 45:2-3 "I will go before you and will level the mountains; I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the LORD, the God of Israel, who summons you by name."

 

Kun elämä kulkee läpi sysimustien kokemuksien, voiko Jumala raivata siitä pohjan ja merkityksen jollekin oikein hyvälle? Jes. 45:2-3 "Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala."

 

97. Are the allowed trials for the child of God unusual without the meaning, or by the help of our faithful and loving Lord they become yet to be the blessing for many? Luke 22:31-32 "Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; but I have prayed for you, that your faith may not fail; and you, when once you have turned again, strengthen your brothers."

 

Onko sallitut koettelemukset Jumalan lapselle epätavallisia vailla merkitystä, vaiko uskollisen ja rakastavan Herramme avulla ne koituvat vielä siunaukseksi monille? Luuk. 22:31-32 "Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi."

 

98. Should the believer fear of the enemy's fleshly grip to take into the fiery furnace? Dan. 3:22,25 Therefore, because the king's command was urgent, and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abed-Nego. "Look!" he answered, "I see four men loose, walking in the midst of the fire; and they are not hurt, and the form of the fourth is like the Son of God."

 

Pitäisikö uskovaisen pelätä vihollisen lihallista otetta viedäkseen tuliseen pätsiin? Dan. 3:22,25 Koska nyt kuninkaan sana oli niin ankara ja pätsi niin kovin kuumennettu, tappoi tulen liekki ne miehet, jotka veivät ylös Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Hän vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika".

 

99. Is there any known special reason, why one should by reading and examining go into the texts of the Old Testament that tell instructively about the man's good and bad relationship with the Living God? 1 Cor. 10:11-12 "Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall."

 

Onko jotain tiettyä merkittävää syytä, miksi tulisi lukien ja tutkien paneutua Vanhan Testamentin teksteihin, jotka kertovat opettavaisesti ihmisen hyvästä ja huonosta suhteesta Elävään Jumalaan? 1 Kor. 10:11-12 "Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.” 

 

 100. Why should know both the Bible and the Holy Spirit to walk in the obedience to God? Matt. 22:29 But Jesus answered them, "You are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God.” 1 Cor. 4:20 “For the kingdom of God is not in word but in power.” Hebr. 6:5 “and have tasted the good word of God and the powers of the age to come,” Phil. 4:13 “I can do all things through Christ who strengthens me.”

 

Miksi tulisi tuntea Raamattu ja Pyhän Henki molemmat kulkeakseen kuuliaisuudessa Jumalalle? Matt. 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” 1 Kor. 4:20 ”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.” Hepr. 6:5 “ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,” Fil. 4:13 ”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.”

 

101. How to get meaning for the life? Amos 5:4 "For the LORD says to the house of Israel: Seek Me and live!" Prov. 9:10 "The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Luke 11:9 "So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you." Lament. 3:25 "The Lord is good to those who hope in him, to those who seek him."

 

Miten saada elämälle merkitystä? Aam. 5:4 ”Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle: Etsikää minua, niin te saatte elää.” Sananl. 9:10 ”Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä.” Luuk. 11:9 ”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” Valit. 3:25 ”Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii.”

 

102. Will faithful forget? Deuteronomy 9:7 “Remember! Do not forget how you provoked the LORD your God to wrath in the wilderness.” 2 Kings 17:38 ”Do not forget the covenant I have made with you, and do not worship other gods.” Isaiah 44:21 “Remember these things, O Jacob, And Israel, for you are My servant; I have formed you, you are My servant, O Israel, you will not be forgotten by Me.”

 

Unohtaako uskollinen? 5 Moos. 9:7 ”Muista äläkä unhota, kuinka sinä erämaassa vihoitit Herran, sinun Jumalasi.” 2 Kun. 17:38 ”Älkää unohtako liittoa, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt, älkääkä palvelko muita jumalia.” Jesaja 44:21 ”Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: en unhota minä sinua, Israel.”

 

103. What light takes into the heaven? Luke 11:34-35 “Your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness. See to it, then, that the light within you is not darkness.” Ps. 119:105 ”Your word is a lamp to my feet and a light for my path.” 2 Sam. 22:29 “You are my lamp, O LORD; the LORD turns my darkness into light.”

 

Mikä valo vie taivaaseen? Luuk. 11:34-35 ”Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä.” Ps. 119:105 ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.” 2 Sam. 22:29 ”Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni; Herra valaisee minun pimeyteni.”

 

104. Was the light of Saul Tarsus great darkness, when he persecuted and killed the members of the Lord’s congregation? Later as Apostle Paul his light was Jesus Christ. Matt. 6:22-23 “The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness!”

 

Oliko Saulus Tarsolaisen valo suurta pimeyttä, kun vainosi ja tappoi Herran seurakunnan jäseniä? Myöhemmin Apostoli Paavalina hänen valonsa oli Jeesus Kristus. Matt. 6:22-23 ”Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

 

105. God created the time and Devil invented the hastiness, or? Proverbs 19:2 “Desire without knowledge is not good, and whoever makes haste with his feet misses his way.” Psalm 147:10-11 “He does not delight in the strength of the horse; He does not take pleasure in the legs of a man. The LORD favors those who fear Him, Those who wait for His lovingkindness.” Psalm 37:7 “Rest in the LORD and wait patiently for Him;”

 

Jumala loi ajan ja piru keksi kiireen, vai? Sananl. 19:2 ”Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.” Psalmi 147:10-11 ”Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen: Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa.” Psalmi 37:7 ”Hiljenny Herran edessä ja odota häntä.”

 

106. Can one see the invisible? Hab. 2:2-4 “And Jehovah answered me and said, Write the vision, and engrave it upon tablets, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but it hasteth to the end, and shall not lie: though it tarry, wait for it; for it will surely come, it will not delay. Behold, his soul is puffed up, it is not upright within him: but the just shall live by his faith.”

 

Voiko nähdä näkymättömän? Hab. 2:2-4 Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: ”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa.”

 

107. On whose initiative? Isaiah 42:6 “I, the LORD, have called you in righteousness; I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles,” John 15:16 “You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit—fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name.”

 

Kenen aloitteesta? Jes. 42:6 “Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi.” Joh. 15:16 ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.”

 

108. Who sees to help the tired one? Isaiah 40:28 “Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the LORD, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.” Revelation 3:8 “I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it; for you have a little strength, have kept My word, and have not denied My name.”

 

Kuka näkee väsynyttä auttaa? Jes. 40:28 ”Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.” Ilm. 3:8 ”Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.”

 

109. The goal of God’s school? Deuteronomy 8:2,5 “Remember how the LORD your God led you all the way in the desert these forty years, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the LORD your God disciplines you.”

 

Jumalan koulun tavoite? 5 Moos. 8:2,5 ”Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on: tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua, niinkuin isä kasvattaa poikaansa.”

 

110. Was Joseph the eyeservant, who secretly practised the sin, or God’s servant? Genesis 39:9 “My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Ef. 6:6 “not with eyeservice, as men-pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart,” 1 Corinthians 6:18 “Flee from sexual immorality.”

 

Oliko Joosef silmänpalvoja, joka salassa syntiä teki, vai Jumalan palvelija? 1 Moos. 39:9 ”eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan!" Ef. 6:6 ”Älkää olko silmänpalvelijoita ja mielistelijöitä, vaan noudattakaa Kristuksen palvelijoina Jumalan tahtoa koko sydämestänne.” 1 Kor. 6:18 ”Paetkaa haureutta.”

 

111. How did people react to Jesus about the obedient discipleship in the Father’s will? John 6:66-69 “From that time many of his disciples went away back and walked no more with him. Jesus therefore said to the twelve, Will ye also go away? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast words of life eternal; and we have believed and known that thou art the holy one of God.”

 

Miten kansa reagoi Jeesukselle kuuliaisesta opetuslapseudesta Isän tahdossa? Joh. 6:66-69 Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista:"Tahdotteko tekin mennä pois?" Simon Pietari vastasi hänelle:"Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

112. Is the hot forge the negative thing? Mal.3:3 “Like someone who heats and purifies silver, he will purify the Levites and make them pure like gold and silver. Then they will bring offerings to the Lord in the right way.” Zechariah 13:9 ”The third that is left I will test with fire, purifying them like silver, testing them like gold. Then they will call on me, and I will answer them.”

 

Onko kuuma ahjo negatiivinen asia? Mal.3:3 ”Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa”. Sak.13:9 ”Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille.”

 

113. Does God require something of His own ones? 2 Chronicles 29:11 “My sons, don't be negligent now, for the LORD has chosen you to stand in His presence, to serve Him, and to be His ministers and burners of incense." Micah 6:8 ”He has told you men what is good and what it is the LORD requires of you: Only to act justly, to love faithfulness, and to walk humbly with your God.”

 

Vaatiiko Jumala jotakin Hänen omiltaan? 2 Aik. 29:11 ”Älkää siis, lapseni, olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle." Miika 6:8 ”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?”

 

114. How can one get his headwind to change into uplifting like the eagle gliding in the sky? Is. 40:31 “but they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint.” Ps. 37:6-7 ”And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the LORD and wait patiently for Him;”

 

Miten voi saada vastatuulensa muuttumaan nosteeksi niin kuin kotka liitäen taivaalla? Jesaja 40:31; ”mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” Psalmi 37:6-7 ”Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä.”

 

115. Can one get tired in the battle of the prayer? Mark 1:12-13 ”At once the Spirit sent him out into the desert, and he was in the desert forty days, being tempted by Satan.” Matthew 4:10-11 Jesus said to him, "Away from me, Satan! For it is written: 'Worship the Lord your God, and serve him only.' Then the devil left him, and angels came and attended him.”

 

Voiko väsyä rukoustaistelussa? Mark. 1:12-13 ”Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana”. Matt. 4:10-11 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’” Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.”

 

116. Who faithfully helps? Job 36:5 ”Behold, God is mighty, but despises no one; He is mighty in strength of understanding.” Psalm 145:18-19 ”The LORD is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth. He will fulfill the desire of those who fear Him; He also will hear their cry and save them.” Psalm 62:1 “Truly my soul silently waits for God; From Him comes my salvation.”

 

Kuka uskollisesti auttaa? Job 36:5 ”Katso Jumalan suuruutta! Ketään hän ei hylkää. Hän on voimakas ja viisas.” Psalmi 145:18-19 ”Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä” Psalmi 62:1 ”Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu.”

 

117. Does God speak direct? Acts 2:17-18 “In the last days,’ God says, ‘I will pour out my Spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. In those days I will pour out my Spirit even on my servants—men and women alike—and they will prophesy” 1 Sam. 3:10 “Samuel! Samuel!” And Samuel replied, “Speak, your servant is listening.”

 

Puhuuko Jumala suoraan? Apt.2:17-18 ”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” 1 Sam.3:10 "Samuel, Samuel!" Samuel vastasi:"Puhu, palvelijasi kuulee".

 

118. Can anyone do anything wicked without God seeing it? Is. 29:15 Woe to those who go to great depths to hide their plans from the LORD, who do their work in darkness and think, "Who sees us? Who will know?" Prov. 15:11 “Hell and Destruction are before the LORD; So how much more the hearts of the sons of men.” Eccl. 12:14 “For God will bring every work into judgment, Including every secret thing, Whether good or evil.”

 

Voiko kukaan tehdä mitään pahaa Jumalan näkemättä? Jes. 29:15 Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: "Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?" Sananl. 15:11 ”Tuonelan ja manalan Herra näkee, saati sitten ihmislasten sydämet.” Saarn. 12:14 ”Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.”

 

119. Is God watching? Job 34:21 His eyes are on the ways of men; he sees their every step. Psalm 94:7-9 They say, "The LORD does not see; the God of Jacob pays no heed." Take heed, you senseless ones among the people; you fools, when will you become wise? Does he who implanted the ear not hear? Does he who formed the eye not see?” Matthew 10:30 ”And even the very hairs of your head are all numbered.”

 

Tarkkaako Jumala? Job 34:21 Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa. Ps. 94:7-9 Ja he sanovat: "Ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa". Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit-milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi?” Matt. 10:30 ”Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.”

 

120. Believer’s secret ways; Mathew 6:4 “so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.” 6 “But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.” 18 “that your fasting may not be seen by others but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.”

 

Uskovaisen salaisia tapoja; Matt. 6:4 ”että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.” 6 ”Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.” 18 ”etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.”

 

121. God’s faithful providence? Gen. 37:28 “When the Midianite merchants came by, Joseph's brothers took him out of the well, and for twenty pieces of silver they sold him to the Ishmaelites who took him to Egypt.” Gen. 39:2 “The Lord was with Joseph, and he became a successful man. He lived in the house of his master, Potiphar the Egyptian.” Ps. 145:17 “The LORD is righteous in all his ways and faithful in all he does.”

 

Jumalan uskollinen kaitselemus? 1 Moos. 37:28 vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta; ja he myivät Joosefin kahdestakymmenestä hopeasekelistä ismaelilaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. 1 Moos. 39:2 ”Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, talossa.” Ps. 145:17 ”Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan.”

 

122. Did Jesus leave to walk in one’s own strength towards the heaven to Him? John 14:16-18 “And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever— the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans; I will come to you.”

 

Jättikö Jeesus kulkemaan omassa voimassa taivasta kohden luoksensa? Joh. 14:16-18 ”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.”

 

123. Can the opponent become a believer? Acts 9:1 “Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples.” 1 Tim 1:13,12,15 “he considered me faithful, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man,” “Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners—of whom I am the worst.”

 

Voiko vastustaja tulla uskovaiseksi? Apt. 9:1 ”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan.” 1 Tim 1:12,13,15 ”hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän”.”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.”

 

124. Is the congregation of the believers only a building looked after by the caretaker? 1 Cor. 6:19 “Or do you not know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit in you, which you have from God, and you are not of yourselves?” 1 Tim. 3:15 ”how to behave in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth.” 1 Cor. 3:17 “for the sanctuary of God is holy, which you are.”

 

Onko uskovaisten seurakunta vain talonmiehen hoitama rakennus? 1 Kor. 6:19 ”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne,” 1 Tim. 3:15 ”miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus”. 1 Kor. 3:17 ”Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te”.

 

125. Does the Bible know the passive hidden Christianity? Matthew 12:30 ”The one who is not with Me is against Me, and the one who does not gather with Me scatters.” James 2:17,19-20 ”So also faith, if it does not have works, is dead being by itself.” “You believe that God is one. You do well; even the demons believe and shudder. But are you willing to know, O vain man, that faith apart from works is dead?”

 

Tunteeko Raamattu passiivista salakristillisyyttä? Matt. 12:30 ”Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.” Jaak. 2:19-20 ”Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.” ”Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?”

 

126. Is there to be defined the clear reason for the difference in between the living Christianity and dead religion? Philippians 2:13 “for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose.” James 2:26 “As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead.” 1 John 5:12 “He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.”

 

Onko määriteltävissä selkeä syy erolle elävän kristillisyyden ja kuolleen uskonnollisuuden välillä? Fil. 2:13 ”sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Jaak. 2:26 ”Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut” 1 Joh. 5:12 ”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.”

 

127. What is the deep life changing answer to the hatred and violence in the world? 1 John 4:9 “By this was God's love revealed in us, that God has sent his one and only Son into the world that we might live through him.” Matt. 3:11 ”He will baptize you in the Holy Spirit and fire,” Gal. 5:22,23 “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.”

 

Mikä on syvällinen elämää muuttava vastaus vihaan ja väkivaltaan maailmassa? 1 Joh. 4:9 “Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.” Matt. 3:11 ”hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” Gal. 5:22 ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.”

 

128. Was it very fatal for the king Saul to act against God’s given clear instruction? 1 Samuel 15:22-23 “Listen! Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, he has rejected you as king.”

 

Oliko kuningas Saulille hyvin kohtalokasta toimia vastoin Jumalan antamaa selkeätä ohjetta? 1 Samuel 15:22-23 "Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana."

 

129. Is the heart’s obedience significant as the attitude? 1 Samuel 2:30 “I will honor those who honor me, but I will dishonor those who ignore me.” Matthew 15:8 ”These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.” John 3:36 ” And anyone who believes in God’s Son has eternal life. Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under God’s angry judgment.”

 

Onko sydämen kuuliaisuus asenteena merkitsevä? 1 Sam. 2:30 ”Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.” Matt. 15:8 ”Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.” Joh. 3:36 ”Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.”

 

130. What state of the heart protects from going astray in the life? Prov. 14:22 “Do not those who plot evil go astray? But those who plan what is good find love and faithfulness.” Rom. 12:9 “Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.” Rom. 13:10 ”Love does no harm to its neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.” 1 John 4:8 “Whoever does not love does not know God, because God is love.”

 

Mikä sydämentila varjelee eksymästä elämässä? Sananl. 14:22 ”Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa? Mutta armo ja totuus niille, jotka hankitsevat hyvää!” Room. 12:9 ”Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.” Room. 13:10 ”Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.” 1 Joh. 4:8 ”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.”

 

131. What best power and its fountain? Rom. 12:21 “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” 1 Peter 4:8 and above all things having fervent love to yourselves, "because love will cover a multitude of sins." 1 John 4:16 ”And we have known and have believed the love which God has in us. God is love, and the one abiding in love abides in God, and God in him.”

 

Mikä paras voima ja sen lähde? Room. 12:21 ”Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.” 1 Piet. 4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden". 1 Joh. 4:16 ”Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.”

 

132. Rom. 5:8-9 “But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!” 1 John 4:18 “There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.”

 

Room 5:8-9 ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.” Joh. 4:18 ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.”

 

133. God by His loving power protects from what? 1 Thess. 1:10 “and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come.” Rom. 5:5 “Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.” 2 Tim. 1:7 “For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.”

 

Jumala rakkauden voimallansa varjelee mistä? 1 Tess. 1:10 ”ja odottamaan taivaasta hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta.” Room. 5:5 ”Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.” 2 Tim. 1:7 ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”

 

134. Father by the help of His Son what? Rom. 5:1-2 “Now that we have God’s approval because of faith, we have peace with God because of what our Lord Jesus Christ has done. Through Christ we can approach God and stand in his favor. So we brag because of our confidence that we will receive glory from God. Col.1:13 God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of his Son, whom he loves.”

 

Isä Poikansa avulla mitä? Room. 5:1-2 ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Kol. 1:13 Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan,”

 

135. At first? Mathew 24:14 “And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. 1 Cor. 15:24-26 Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death.”

 

Ensin? Matt. 24:14 ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. 1 Kor.15:24-26 Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.”

 

136. Mission work ends, saved ones will be taken away from the wrath? Rom.11:25 I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited: Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. 1 Thess. 4:17 After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.

 

Lähetystyö päättyy, pelastetut otetaan pois vihalta? Room.11:25 Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. 1 Tess.4:17 Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan.

 

137. The time before the rapture and wrath? 2 Thess. 2:3 for that Day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, Genesis 6:5 Then the LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Matthew 2:37 But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be.

 

Aika ennen ylöstempausta ja vihaa? 2 Tess. 2:3 Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 1 Moos. 6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, Matt. 2:37 Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee.

 

138. Before the rapture and wrath like Lot? 2 Peter 2:7-9 And He delivered righteous Lot, who had been oppressed by the behavior of the lawless in lustfulness. For that righteous one living among them day after day, in seeing and in hearing, his righteous soul was tormented with their lawless deeds. But the Lord knows to deliver the godly out of temptation, and to keep the unjust for a day of judgment, being punished,

 

Ennen ylöstempaamista ja vihaa kuin Loot? 2 Piet. 2:7-9 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,

 

139. Why the hidden antichristian activity as the disguised deceit cannot get into full power before the rapture and wrath? 2 Thess. 2:7 “For the secret power of lawlessness is already at work; but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Luke 10:19 I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you.”

 

Miksi salainen antikristillinen toiminta naamioituneena eksytyksenä ei voi päästä täyteen valtaan ennen ylöstempausta ja vihaa? 2 Tess. 2:7 ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, Luuk. 10:19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.”

 

140. What spirit of antichrist? 1 John 4:2-4 “every spirit which confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit which does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not from God; and this is the antichrist which you heard is coming, and now is already in the world. Little children, you are of God and have overcome them, because He in you is greater than he in the world.”

 

Mikä antikristuksen henki? 1 Joh 4:2-4 ”jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.”

 

141. Deceiving antichristian quarter carries forward the lustful multi-god Babylonian religion? Rev. 17:3,5-6 “I saw a woman sitting on a bright red beast,” “A mysterious name was written on her forehead: “Babylon the Great, Mother of All Prostitutes and Obscenities in the World.” I could see that she was drunk—drunk with the blood of God’s holy people who were witnesses for Jesus. I stared at her in complete amazement.”

 

Antikristillinen eksyttävä taho kantaa esille rietasta monijumalista Babylonialaista uskontoa? Ilm. 17:3,5-6 ”Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä,” ”Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus:"Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti". Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.”

 

142. Multi-god religion in the NT during the early Church? Acts 17:16,23 “Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols.” “for as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription: TO THE UNKNOWN GOD. Therefore, the One whom you worship without knowing, Him I proclaim to you:”

 

Monijumalinen uskonto UT:ssa alkuseurakunnan aikana? Apt. 17:16,23 “Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia.” ”Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle'. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.”

 

143. The change in the multi-god Babylonian religion? Dan. 6:12 So they went to the king and spoke to him about his royal decree: "Did you not publish a decree that during the next thirty days anyone who prays to any god or man except to you, O king, would be thrown into the lions' den?" The king answered, "The decree stands—in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed."

 

Muutos Babylonian monijumalisessa uskonnossa? Dan. 6:12 ”Silloin he menivät kuninkaan luo ja sanoivat hänelle: "Kuningas! Sinähän olet antanut kirjallisen määräyksen, että jos joku kolmenkymmenen päivän aikana rukoilee jotakin keneltä tahansa jumalalta tai ihmiseltä paitsi sinulta, kuningas, hänet heitettäköön leijonien luolaan." Kuningas vastasi: "Se määräys on peruuttamaton, niin sanoo Meedian ja Persian laki."

 

144. Still work after the deception in the wrath? Matt. 24:24 For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect—if that were possible. John 9:4 As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming, when no one can work. Luke 17:26 Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man.

 

Työtä eksytyksen jälkeen vihassa? Matt.24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Joh.9:4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Luuk.17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:

 

145. What in the days of the Son of Man? Luke 17:23,24,26,34 “People will say, ‘There he is!’ or ‘Here he is!’ Don’t run after those people. The day of the Son of Man will be like lightning that flashes from one end of the sky to the other. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. I tell you, on that night two people will be in one bed; one will be taken and the other left".

 

Mitä Ihmisen Pojan päivinä? Luuk.17:23,24,26,34 ”Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään.”

 

146. Deception’s darkening dusk in the rapture changes into the night of judgment and wrath, none can do Lord’s work? Luke 17:26-27,36 “When the Son of Man comes again, it will be as it was when Noah lived. People went on eating, drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah boarded the ark, and the flood came and destroyed them all. Two men will be in the field: the one will be taken and the other left.”

 

Eksytyksen pimenevä hämärä ylöstempauksessa muuttuu tuomion ja vihan yöksi, ei kukaan voi tehdä Herran työtä? Luuk. 17:26-27,36 ”Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.”

 

147. Only to know about the rapture? Matthew 25:10-13 “those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward the other virgins came also, saying, 'Lord, lord, open to us.' But he answered, 'Truly, I say to you, I do not know you.’ Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Luke 17:35 There will be two women grinding together. One will be taken and the other left."

 

Pelkästäänkö tietää ylösotosta? Matt. 25:10-13 ”jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Luuk.17:35 Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään.”

 

148. The fallen angels in bad before Noah’s flood? Genesis 6:4-6 “The children of the supernatural beings who had married these women became famous heroes and warriors. They were called Nephilim and lived on the earth at that time and even later. The LORD saw how bad the people on earth were and that everything they thought and planned was evil. He was very sorry that he had made them.” (Contemporary English Version)

 

Langenneet enkelit pahassa ennen Nooan tulvaa? 1 Moos. 6:4-6 ”Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit. Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen,”

 

149. The lustful Babylonian multi-god world religion, false prophet, and antichrist leading astray before the rapture? 2 Thess. 2:9 “The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders, 2 Peter 3:17 Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you are not led away by the error of the immoral and fall from your own stability.”

 

Babylonian riestas monijumalinen maailmanuskonto, vääräprofeetta ja antikristus eksyttää ennen ylöstempaamista? 2 Tess. 2:9 ”Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. 2 Piet. 3:17 Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,”

 

150. At the time before the rapture? 1 Thess. 5:2-3,6,9 “the Day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they are saying, "Peace and safety," then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ.”

 

Aikana ennen ylösottoa? 1 Tess. 5:2-3,6,9 ”Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,”

 

151. Where the difference before the rapture? 1 Cor. 6:9-10 “Do not be deceived: no sexually immoral people, idolaters, adulterers, male prostitutes, homosexuals, thieves, greedy people, drunkards, revilers, or swindlers will inherit God's kingdom.” 2 Cor. 11:2 “After all, you’re a virgin whom I promised in marriage to one man—Christ.”

 

Missä erilaisuus ennen ylösottoa? 1 Kor. 6:9-10 ”Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.” 2 Kor. 11:2 ”minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.”

 

152. Where is the line of the illusion of the deception in the sight of God? Ezekiel 44:6,23 “I, the LORD God, command you to stop your evil ways! Priests must teach my people the difference between what is sacred and what is ordinary, and between what is clean and what is unclean. Leviticus 10:10 You must learn the difference between what is holy and what isn't holy and between the clean and the unclean.”

 

Missä on eksytyksen harhan raja Jumalan silmissä? Hes. 44:6,23 "Sano Israelin heimolle, tuolle uppiniskaiselle kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Israelilaiset, minä olen saanut kyllikseni kaikista teidän iljettävyyksistänne! Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. 3 Moos.10:10 Teidän tulee tehdä ero pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä,”

 

153. Where is the power of the holiness for the pardoned sinner to meet Jesus in the rapture before the wrath? Hebrews 9:14 “how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Rom 5:9 Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God.”

 

Missä on pyhyyden voima armahdetulle syntiselle kohtaamaan Jeesus ylösotossa ennen vihaa? Hepr.9:14 ”kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Room.5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.”

 

154. Meaning and power in the life before the rapture? John 14:3 ”And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. James 5:7 Be patient, then, brothers, until the Lord's coming.”

 

Merkitystä ja voimaa elämässä ennen ylösottoa? Joh.14:3 ”Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Apt.1:8 Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jaak.5:7 Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti.”

 

155. Who helps? Col.1:11-13 May you be strengthened with all power, according to His glorious might, for all endurance and patience, with joy giving thanks to the Father, who has enabled you to share in the saints' inheritance in the light. He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of the Son He loves, James 5:8 You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near.

 

Kuka auttaa? Kol.1:11-13 Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Jaak.5:8 Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, Herran tulo on lähellä.

 

156. After rapture from wrath to the Lord? Rev.20:4-5 And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshiped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were ended.

 

Ylösoton jälkeisestä vihasta Herran tykö? Ilm.20:4-5 Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt.

 

157. After rapture in wrath woken as believers; limited group only through death into heaven? Rev.6:9,11 “I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer, until the full number of their fellow servants and brothers and sisters were killed just as they had been.”

 

Ylösoton jälkeen vihan aikana heränneet uskovaisiksi; rajoitettu joukko vain kuoleman kautta taivaaseen? Ilm.6:9,11 ”näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Silloin niille kullekin annettiin valkea vaate ja niitä kehotettiin odottamaan rauhassa vielä vähän aikaa, kunnes niitä ja niiden veljiä, niiden lailla surmattuja Jumalan palvelijoita, olisi täysi määrä.”

 

158. The difference before and after the rapture? Luke 10:17,19 "Lord, even the demons submit to us in your name." I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you. Revelation 13:7 He was given power to make war against the saints and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language and nation.”

 

Eroa ennen ja jälkeen ylöstempauksen? Luuk. 10:17,19 :”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ilm. 13:7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

 

159. The Lord’s saints raptured from stopping anti-Christianity, in wrath who become believers difficult? 2 Thess. 2:7 “For the mystery of lawlessness is already at work; but the one now restraining will do so until he is out of the way, Dan.7:25 He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times and half a time.”

 

Herran pyhät ylösotettu estämästä antikristillisyyttä, vihan ajan uskoontulleille vaikeata? 2 Tess 2:7 ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, Dan.7:25 Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.”

 

160. Special in the world wide Church of the born again and Holy Spirit filled believers, built on the Rock of Salvation, Jesus Christ, will be raptured into the heaven, that the antichrist will be able to get into power? Matthew 16:16,18 “You are the Christ, the Son of the living God.” And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.

 

Erikoista uudestisyntyneiden ja Pyhällä Hengellä täyttettyjen uskovaisten maailman laajuisessa seurakunnassa, rakennettu Pelastuksen Kalliolle, Jeesukselle Kristukselle, ylöstempaistaan taivaaseen, jotta antikristus voi päästä valtaansa? Matt.16:16,18 "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

 

161. The number of the beheaded believers become full in the heaven. For the Messiah with all the saints there are only 1/3 of the people of Israel alive to receive. Are any others? Luke 18:7-8 “Won't God grant his chosen people justice when they cry out to him day and night? Is he slow to help them? I tell you, he will give them justice quickly. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”

 

Mestattujen uskovaisten lukumäärä täyttynyt taivaassa. Messiasta ja kaikkia pyhiä vain 1/3 Israelilaisia elossa vastaanottamassa. Onko ketään muita? Luuk.18:7-8 ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

 

162. Who gets the protection for the rapture? Revelation 3:8,10 “I have placed before you an open door that no-one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth.”

 

Kenet varjellaan ylösottoon? Ilm. 3:8,10 ”Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat.”

 

163. To foolish virgins? Rev.3:1,3,5 You are known for being alive, but you are dead. So remember what you received and heard. Obey, and change the way you think and act. If you’re not alert, I’ll come like a thief. You don’t know when I will come. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.

 

Tyhmille neitsyeillekö? Ilm. 3:1,3,5 Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä.

 

164. Everything without love in God’s eyes is trifling? Rev. 2:3-5 “You have persevered and have patience, and have labored for My name’s sake and have not become weary. Nevertheless I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen; repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place—unless you repent.”

 

Kaikki ilman rakkautta on Jumalan silmissä tyhjänpäiväistä? Ilm. 2:3-5 ”Kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden etkä ole antanut periksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan.”

 

165. What as the man is or possess? Revelation 3:17-18 “Because you say, 'I'm rich; I have become wealthy, and need nothing,' and you don't know that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked, I advise you to buy from Me gold refined in the fire so that you may be rich, and white clothes so that you may be dressed and your shameful nakedness not be exposed, and ointment to spread on your eyes so that you may see.”

 

Mitä ihmisenä on vai omistaa? Ilm.3:17-18 ”Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet.”

 

166. The despising arrogant cowardice towards the Life? Rev. 3:15,16,19,20 I wish you were cold or hot. But since you are lukewarm and not hot or cold, I’m going to spit you out of my mouth. I correct and discipline everyone I love. Take this seriously, and change the way you think and act. Look, I’m standing at the door and knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I’ll come in and we’ll eat together.

 

Halveksiva ylimielinen pelkuruus Elämää kohtaan? Ilm.3:15,16,19,20 Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi! Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.

 

167. How the strong ones compete on the way of the heaven? Rev.3:2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Ezekiel 34:4 The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost; but with force and cruelty you have ruled them.

 

Kuinka vahvat kilvoittelevat taivaantiellä? Ilm.3:2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Hes.34:4 ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti.

 

168.  How God wants the strong ones to compete? Rom.15:1-2 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please his neighbor for his good, to build him up. 2 Tim.2:5 No one wins an athletic contest without obeying the rules. Rev.2:7 To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God.

 

Miten Jumala tahtoo vahvojen kilpailevan? Room.15:1-2 Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 2 Tim.2:5 Ei myöskään urheilija saa voitonseppelettä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Ilm.2:7 Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.

 

169.  Can the better-off wealthy lose totally God's love from his life? 1 John 3:17 But whoever has this world's goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Proverbs 28:27 Whoever gives to the poor will have everything he needs, but the one who ignores the poor will receive many curses. Matthew 26:11 You will always have the poor with you,

 

Voiko parempiosainen varakas menettää kokonaan elämästään Jumalan rakkauden? 1 Joh. 3:17 Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Sananl. 28:27 Joka köyhälle antaa, se ei puutteeseen joudu; mutta joka silmänsä häneltä sulkee, saa kirouksia paljon. Matt. 26:11 Köyhät teillä on aina keskuudessanne,

 

170. The most dangerous deception to ruin the man’s life? Revelation 2:19,20 I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you: You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality. 1 Cor.6:18 Flee from sexual immorality.

 

Vaarallisin eksytys turmelemaan ihmisen elämää? Ilm.2:19,20 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta. 1 Kor.6:18 Paetkaa haureutta.

 

171. Why especially for the spiritually successful believer and Church the deceitfully infiltrated spirit of the fornication is destructive, like in Thyatira, or Israel defiled herself by Ephraim? Hosea 5:3-4 “For now, O Ephraim, you have fornicated; Israel is defiled. Their doings will not allow them to turn to their God For the spirit of fornication is in their midst, and they do not know Jehovah.”

 

Miksi juuri hengellisesti menestyneelle uskovaiselle ja seurakunnalle petollisesti soluttautunut haureuden henki on tuhoisa, kuten Tyatirassa, tai Israel saastutti itsensä Efraimin kautta? Hoos.5:3-4 ”sillä nyt sinä, Efraim, olet haureutta harjoittanut, Israel on saastuttanut itsensä. Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä eivätkä he tunne Herraa.”

 

172. The presence of God’s blessing holiness and invincible power in the battles against the enemies so turned into the plague after the people of Israel had fallen into the most dangerous and deceitful deception? Revelation 2:14 “There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality.”

 

Jumalan siunaava pyhyyden läsnäolo ja voittamaton voima taisteluissa vihollisia vastaan kääntyi vitsaukseksi Israelin kansan langettua kaikkein vaarallisimpaan ja petollisimpaan eksytykseen? Ilm. 2:14 ”sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.”

 

173. From the deep the Jezebel’s teaching of the fornication, our time is warned? Revelation 2:24-26 “to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, 'I will not impose any other burden on you, except to hold on to what you have until I come.' To those who are victorious and do my will to the end, I will give authority over the nations.”

 

Syvältäkö Iisebelin haureellinen oppi, aikaamme varoitetaan? Ilm. 2:24-26 ”kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,”

 

174. For what God wants to bring up every man in the grace of the salvation? Titus 2:11-13 For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ,

 

Mihin Jumala haluaa jokaista ihmistä kasvattaa pelastuksen armossa? Tiit. 2:11-13 Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä.

 

175. The Lord of the Congregation is purifying His own ones to meet Him? Tit.2:14 who gave Himself on our behalf, "that He might redeem us from all iniquity" "and purify" "a people" "for His own possession," zealous of good works. Ef.5:27 that He might present it to Himself as the glorious church, not having spot or wrinkle, or any such things, but that it be holy and without blemish.

 

Seurakunnan Herra puhdistaa omiansa Hänen kohtaamistansa varten? Tit. 2:14 Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Ef.5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

 

176. Can you have influence on your service? 2 Tim.2:19,21,22 ”Let everyone naming the name of Christ depart from unrighteousness.” Then if anyone purifies himself from these, he will be a vessel to honor, having been sanctified and made useful to the Master, having been prepared to every good work. But flee youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, peace, with the ones calling on the Lord out of a pure heart.

 

Voitko vaikuttaa palvelustehtävääsi? 2 Tim. 2:19,21,22 "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee". Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

 

177. God’s guaranteed interaction against wrong? Isaiah 58:9-11 Then when you call, the Lord will answer. ‘Yes, I am here,’ he will quickly reply. Remove the heavy yoke of oppression. Stop pointing your finger and spreading vicious rumors! Feed the hungry, and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. The Lord will guide you continually,

 

Jumalan taattua vuorovaikutusta vääryyttä vastaan? Jesaja 58:9-11 Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua.

 

178. No hope neither security in wrong? Job 8:11-13,20 Can papyrus grow tall where there is no marsh? Can reeds thrive without water? While still growing and uncut, they wither more quickly than grass. Such is the destiny of all who forget God; so perishes the hope of the godless. Surely God does not reject a blameless man or strengthen the hands of evildoers. Rom.10:11 Anyone who trusts in him will never be put to shame.

 

Vääryydessä ei toivoa eikä turvaa? Job 8:11-13,20 Kasvaako kaisla siellä missä ei ole vettä? Nostaako papyrus varttaan siellä missä ei ole kosteutta? Ei. Se kuivuu jo kasvunsa alkuun, ennen muita kasveja, ennen leikkuun aikaa. Niin käy kaikkien, jotka unohtavat Jumalan. Turha on jumalattoman toivo. Jumala ei hylkää viatonta eikä anna väärintekijälle tukeaan. Room.10:11 Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään.

 

179. Injustice betrays the future? Prov.24:19-22 Don’t fret because of evildoers; don’t envy the wicked. For evil people have no future; the light of the wicked will be snuffed out. My child, fear the Lord and the king. Don’t associate with rebels, for disaster will hit them suddenly. Who knows what punishment will come from the Lord and the king? Prov.16:3 Entrust your efforts to the Lord, and your plans will succeed.

 

Vääryys pettää tulevaisuuden? Snl.24:19-22 Älä vihastu pahantekijäin tähden, älä kadehdi jumalattomia. Sillä ei ole pahalla tulevaisuutta; jumalattomien lamppu sammuu. Pelkää, poikani, Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan. Sillä yhtäkkiä tulee heille onnettomuus, tuomio - kuka tietää milloin - toisille niinkuin toisillekin. Snl.16:3 Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.

 

180. How from the injustice into the Life? Isaiah 55:3,6-7 Bend your ear and come to Me; hear, and your soul shall live; Seek Jehovah while He may be found; call on Him while He is near. Let the wicked forsake his way and the vain man his thoughts; and let him return to Jehovah, and He will have mercy on him; and to our God, for He will abundantly pardon. Prov.12:28 In the way of righteousness is life,

 

Miten vääryydestä Elämään? Jes.55:3,6-7 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. Snl.12:28 Vanhurskauden polulla on elämä,

 

181. Walker on the two roads has the treacherous fate? Ps.119:9 How can a young man keep his way pure? By living according to your word. Prov.22:5 Corrupt people walk a thorny, treacherous road; whoever values life will avoid it. Prov.28:18 He who walks uprightly shall be safe, but he who willfully goes in double and wrong ways shall fall in one of them. Ps.119:133 Fix my steps in Your word; and let no evil rule over me.

 

Kahden tien kulkijalla petollinen kohtalo? Ps.119:9 Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Snl.22:5 Okaita ja ansoja on väärämielisen tiellä - karta sitä, jos elämäsi on sinulle kallis! Snl.28:18 Nuhteettomasti vaeltavainen saa avun, mutta kahdella tiellä mutkittelija kerralla kaatuu. Ps.119:133 Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.

 

182. Things always as said, or hypocritically wanted to be seen? Isaiah 5:20 Woe to those who say to evil, good; and to good, evil; who put darkness for light, and light for darkness; who put bitter for sweet, and sweet for bitter! 1 Cor.13:4,6 Love; does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the truth. 2 Cor.6:6-7 in kindness, in the Holy Spirit, in unfeigned love, in the word of truth, in the power of God,

 

Asiat aina kuten sanotaan, vai ulkokultaisesti näyttävän halutaan? Jes.5:20 Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi! Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. 1 Kor.13:4,6 Rakkaus; ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 2 Kor.6:6-7 ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa,

 

183. The brand of two-faced hypocrite? 1 Tim.4:1 But the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, cleaving to deceiving spirits and teachings of demons, in lying speakers in hypocrisy, being seared in their own conscience, 1 Peter 1:22 Having purified your souls in the obedience of the truth through the Spirit to unpretended brotherly love, love one another fervently out of a pure heart,

 

Kaksinaamaisen ulkokultaisen merkki? 1 Tim.4:1-2 Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. 1 Piet.1:22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliai...suudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

 

184. The difference of the Kingdom of God and the hypocritical power of the monopoly? Matthew 4:17 From that time Jesus began to preach and to say, “Repent! For the kingdom of Heaven has drawn near”. Luke 22:53 When I was with you day by day in the temple, you did not stretch out your hand on Me. But this is your hour and the authority of the darkness. Jude 21 keep yourselves in the love of God,

 

Jumalan valtakunnan ja ulkokultaisen monopolivallan ero? Matt.4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". Luuk.22:53 Minä olen joka päivä ollut teidän keskellänne temppelissä, ettekä te ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta. Juud.21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa,

 

185. When facing the injustice God never lets His own ones, but He Himself in His wisdom acts alone? 1 Peter 3:8-9 Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing. Rom.12:19 “Vengeance belongs to Me; I will repay, says the Lord.”

 

Vääryyttä kohdatessa Jumala ei koskaan salli omiensa, vaan viisaudessaan Hän toimii yksin? 1 Piet.3:8-9 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Room.12:19 "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".

 

186. Who helps, that one has the power to resist the lurking evil, that wants to come in? Genesis 4:6-7 And Jehovah said to Cain, Why have you angrily glowed, and why has your face fallen? If you do well, is there not exaltation? And if you do not do well, sin is crouching at the door; and its desire is toward you; but you should rule over it. James 4:7 Then be subject to God. Resist the Devil, and he will flee from you.

 

Kuka auttaa, jotta voimaa vastustaa vaaniva pahuus, joka sisälle haluaa tulla? 1 Moos.4:6-7 Ja Herra sanoi Kainille:”Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!" Jaak.4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

187. In the exalt of man evil of envy? 1 Sam.18:7-8 As they celebrated, the women sang: Saul has killed his thousands, but David his tens of thousands. Saul was furious and resented this song. "They credited tens of thousands to David," he complained,"but they only credited me with thousands. What more can he have but the kingdom?" Ps.96:7 Give to the LORD, O families of the peoples, Give to the LORD glory and strength.

 

Ihmisen korottamisessa kateuden pahuus? 1 Sam.18:7-8 Riemuitsevat naiset lauloivat kertosäettä: - Saul kaatoi miehiä tuhansin, Daavid kymmenintuhansin. Mutta Saul pani tämän pahakseen ja sanoi suuttuneena: "Daavidin nimiin he panivat kymmeniätuhansia, minun nimiini vain tuhansia. Kuninkuus häneltä enää puuttuu!" Ps. 96:7 Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

 

188. In exalting of man and taking one’s own glory ends badly? Act.12:21-23 On a chosen day Herod put on his royal robes, sat on his throne, and made a speech to the people. They shouted, "This is the voice of a god, not a human! "Because Herod did not give the glory to God, an angel of the Lord immediately caused him to become sick, and he was eaten by worms and died. Isaiah 48:11”I will not yield my glory to another.”

 

Ihmisen korottamisessa ja oman kunnian ottamisessa pahasti käy? Apt.12:21-23 Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen; siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!" Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä. Jes.48:11 ”Kunniaani en minä toiselle anna.”

 

189. One becoming saved honours God? John 12:43-46 For they loved the glory of men more than the glory of God. But Jesus cried out and said, The one believing into Me does not believe into Me, but into the One sending Me. And the one seeing Me sees the One who sent Me. I have come as a Light to the world, that everyone who believes into Me may not remain in the darkness. 50 I know that His command is everlasting life.

 

Pelastuva kunnioittaa Jumalaa? Joh.12:43-46 Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mutta Jeesus huusi ja sanoi: Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 50 tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä.

 

190. In the Bible some acceptable honouring amongst men for the glory of God? Prov. 14:31 He who oppresses the poor curses his Maker, but he who honors Him has mercy on the needy. Rom.12:10 as to brotherly love, kindly affectioned towards one another: as to honour, each taking the lead in paying it to the other: 1 Peter 2:17 Honor everyone. Love your brothers and sisters in the faith. Fear God. Honor the emperor.

 

Raamatussa jotain otollista kunnioitusta ihmisten kesken Jumalan kunniaksi? Snl.14:31 Joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen Luojaansa, mutta se häntä kunnioittaa, joka köyhää armahtaa. Room.12:10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. 1 Piet.2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

191. To give God the glory from the whole heart without turning from the way of the Word of the Bible? Matt.15:7-9 You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you:"These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain; their teachings are but rules taught by men." Deut.6:5 Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.

 

Antaa Jumalalle kunnia koko sydämestä poikkeamatta Raamatun Sanan tieltä? Matt.15:7-9 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'. 5 Moos. 6:5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

 

192. One honouring God from his whole heart will get to experience His interaction? Prov.3:9-10 Honor the LORD by giving him your money and the first part of all your crops. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. Prov.19:17 Caring for the poor is lending to the LORD, and you will be well repaid. Ps.41:1 Blessed is the one who cares about weak people. When he is in trouble, the Lord saves him.

 

Koko sydämestään Jumalaa kunnioittava saa kokea Hänen vuorovaikutustaan? Snl.3:9-10 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Snl.19:17 Joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa. Ps.41:1 Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra pelastaa pahana päivänä.

 

193. In lawlessness of last days love is waxing cold and hearts become hard. How the Word of the Lord? Jer.23:29 "Is not my word like fire," declares the LORD, "and like a hammer that breaks a rock in pieces? 2 Tim.4:2 Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. Rom.13:10 Love never hurts a neighbor, so loving is obeying all the law.

 

Lopun ajan laittomuudessa rakkaus kylmenee ja sydämet kovenevat. Miten Herran Sana? Jer.23:29 Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa? 2 Tim.4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Room.13:10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

 

194. Time of grace for the Gentiles? Isaiah 65:1 "I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, 'Here am I, here am I.' Isaiah 55:6 Seek the LORD while he may be found; call on him while he is near. Job 33:14 For God does speak—now one way, now another— though man may not perceive it.

 

Pakanoilla armon aika? Jes.65:1 Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet;minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini:Tässä minä olen, tässä minä olen! Jes.55:6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan;huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Job 33:14 Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella;sitä vain ei huomata.

 

195. God loves the Gentiles? Rom.9:25-26. As he says in Hosea: "I will call them 'my people' who are not my people; and I will call her 'my loved one' who is not my loved one," and, "In the very place where it was said to them, 'You are not my people,' they will be called 'children of the living God.'" Acts28:28 "Therefore I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles, and they will listen!"

 

Jumala rakastaa pakanoita? Room.9:25-26 Hoosean kirjassa hän sanoo: - Minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut, ja rakastetukseni sitä, jota en rakastanut. Ja samassa paikassa, jossa heille sanottiin: "Te ette ole minun kansaani", heitä tullaan sanomaan elävän Jumalan lapsiksi. Apt.28:28 Tietäkää siis: Jumala on lähettänyt pelastussanomansa pakanakansoille, ja ne myös kuulevat sitä!

 

196. The Message of the Word to be preached, is that reasoned or heard? Acts 22:14-15 Then he said: The God of our fathers has chosen you to know his will and to see the Righteous One and to hear words from his mouth. You will be his witness to all men of what you have seen and heard. John 16:13 He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.

 

Saarnattava Sanan Sanoma järkeilty vai kuultu? Apt.22:14-15 Niin hän sanoi: Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen; sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Joh.16:13 Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.

 

197. By reasoning the Message or God’s revelation? Matthew 16:17 Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but My Father who is in heaven. Amos 4:13 He who forms the mountains, creates the wind, and reveals his thoughts to man, he who turns dawn to darkness, and treads the high places of the earth— the LORD God Almighty is his name.

 

Järkeilyllä Sanoma vai Jumalan ilmoitus? Matt.16:17 Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Aam.4:13 Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret ja luonut tuulen, joka ilmoittaa ihmiselle, mikä hänen aivoituksensa on, joka tekee aamuruskon ja pimeyden ja joka kulkee maan kukkulain ylitse-Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.

 

198. The goal of the Word’s Message given by God differs from the scribes? Ef.3:19-21 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.

 

Jumalan antaman Sanan Sanoman tavoite eroaa kirjanoppineista? Ef.3:19-21 ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.

 

199. The speaking voice of the eternal merciful God for the man to hear? John 6:44-45 No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the Prophets: 'They will all be taught by God.' Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. 47 I tell you the truth, he who believes has everlasting life.

 

Iankaikkisen armon Jumalan puhutteleva ääni ihmisen kuulla? Joh.6:44-45 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. 47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

 

200. Friend’s talk? Micah 6:8 He has told you, O man, what is good; and what does the LORD require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God? John 15:15 No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you.

 

Ystävän puhetta? Miika 6:8 Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä? Joh.15:15 En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.

 

 201.  Only the Message of the Word from God causing the repentance? Jer.23:20-22 In the last days you will understand this clearly. I didn't send these prophets, yet they ran with their message. I didn't speak to them, yet they prophesied. If they had been in my inner circle, they would have announced my words to my people. They would have turned back from their evil ways and the evil they have done.

 

Ainoastaan Jumalalta Sanan Sanoma saa aikaan parannusta? Jer.23:20-22 Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. "Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa.

 

202.  The lasting and strong blessing for the man to face all the matters of the life by the Word and prayer with God? Matt.7:24-27 Then everyone who hears these words from Me, and does them, I will compare him to a wise man who built his house on the rock; and the rains came down, and the rivers came up, and the winds blew, and fell against that house; but it did not fall, for it had been founded on the rock.

 

Kestävä ja vahva siunaus ihmiselle kohdata elämän kaikki asiat Sanalla ja rukouksella Jumalan kanssa. Matt.7:24-27 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.

 

203.  Fatal to the real values of the man's life to reject the voice of the Giver of the Life? Matt.7:26-27 Everyone who hears my words and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. It rained hard, the floods came, and the winds blew and hit that house, and it fell with a big crash. John 10:10 A thief comes to steal and kill and destroy, but I came to give life—life in all its fullness.

 

Kohtalokasta ihmisen elämän todellisille arvoille torjua Elämän Antajan ääni? Matt.7:26-27 Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka. Joh.10:10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.

 

204.  God will give His servants to know and hear already in well advance about the future things He is doing? Isaiah 42:9-10 See, the former things have taken place, and new things I declare; before they spring into being I announce them to you. Sing to the LORD a new song, his praise from the ends of the earth, you who go down to the sea, and all that is in it, you islands, and all who live in them.

 

Jumala tekemistään tulevista asioista antaa palvelijoidensa tietää ja kuulla jo paljon ennakkoon? Jes.42:9-10 Näettekö: minkä olen ilmoittanut, se on tapahtunut, ja nyt minä ilmoitan uutta. Ennen kuin se taimelle ehtii, minä kerron sen teille. Laulakaa Herralle uusi virsi, maan ääristä alkaen laulakaa hänen ylistystään, te merenkulkijat ja itse meri, kaikki mitä siinä on, saaret ja rannikot, kaikki niiden asukkaat!

 

205.  Master of injustice is cruel, not to envy? Ps.73:15-17 If I had really spoken this way to others, I would have been a traitor to your people. So I tried to understand why the wicked prosper. But what a difficult task it is! Then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Ps.25:14 The Lord is a friend to those who fear him. He teaches them his covenant. 

 

Vääryyden isäntä on julma, ei kadehtia? Ps.73:15-17 Jos sanoisin:"Noin minäkin tahdon puhua", pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi, Jumala. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Ps.25:14 Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa.

 

206.  To watch out that what God hates? Proverbs 6:16-19 Six things the LORD hates; in fact, seven are detestable to Him: arrogant eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that plots wicked schemes, feet eager to run to evil, a lying witness who gives false testimony, and one who stirs up trouble among brothers. Ps.25:12 Who is the person who fears the LORD? He will show him the way he should choose.

 

Elämässä varoa sitä mitä Jumala vihaa? Snl.6:16-19 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu: ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken. Ps.25:12 Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan oikean tien.

 

207. The prayer and life in the Christianity formal or living faith? Hebrews 11:6 And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Psalm 105:3-4 Exult in his holy name; rejoice, you who worship the Lord. Search for the Lord and for his strength; continually seek him.

 

Rukous ja elämä kristillisyydessä muodollisuutta vai elävää uskoa? Hepr.11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Psalmi 105:3-4 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa.

 

208.  Joy from above? 1 Chronicles 16:27 Splendor and majesty are before him; strength and joy in his dwelling place. Ps.29:2 Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. Acts 3:19-20 Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Christ, who has been appointed for you—even Jesus.

 

Iloa ylhäältä? 1 Aik.16:27 Kirkkaus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, väkevyys ja riemu hänen asuinsijassaan. Ps.29:2 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa. Apt.3:19-20 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

 

209.  Power in purity? Ps.24:3-5 Who shall go up into the hill of Jehovah? And who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart; who has not lifted up his soul to guile, and has not sworn in deceit. He shall lift up the blessing from Jehovah and righteousness from the God of his salvation. Matt.10:16 Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves.

 

Voimaa puhtaudessa? Ps.24:3-5 Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Matt.10:16 Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.

 

210.  God's open grace against the sin with its consequences? Isaiah 1:18-20 Come now and let us reason together, says Jehovah: Though your sins are as scarlet, they shall be white as snow; though they are red as the crimson, they shall be like wool. If you are willing and hear, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword; for the mouth of Jehovah has spoken.

 

Jumalan avoin armo syntiä ja sen seurauksia vastaan? Jes.1:18-20 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

 

211. Peace in the mind and heart, or? Prov.28:1,12-14 The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. When righteous men rejoice, there is great glory; but when the wicked rise, men hide themselves. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Happy is the man that feareth God always, but he that hardeneth his heart shall fall into evil.

 

Rauha mielessä ja sydämessä, vai? Snl.28:1,12-14 Jumalaton pakenee, vaikka kukaan ei aja takaa, mutta vanhurskas on turvassa kuin leijona. Kun vanhurskaat vallitsevat, kansa iloitsee, kun pahat saavat vallan, kaikki kätkeytyvät. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

 

212.  Help and enduring blessing from where? Is. 30:1-3 This is the LORD's message for his rebellious people: "You follow your own plans instead of mine; you make treaties without asking me, and you keep on sinning. You trust Egypt for protection. So you refuse my advice and send messengers to Egypt to beg their king for help. You will be disappointed, completely disgraced for trusting Egypt. (Contemporary English Version)

 

Apu ja kestävä siunaus mistä? Jesaja 30:1-3 Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra, jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta, ja hierovat liittoa ilman minun henkeäni, kooten syntiä synnin päälle; jotka menevät Egyptiin, kysymättä minulta, turvautuakseen faraon turviin ja etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa! Faraon turva koituu teille häpeäksi ja suojan etsiminen Egyptin varjosta häväistykseksi.

 

213.  The Word's Message, or? 1 Cor.14:8 For also if a trumpet gives an uncertain sound, who will get himself ready for war? Mark 1:22 And they were astonished at His doctrine, for He was teaching them as having authority, and not as the scribes. John 10:4-5 and the sheep follow him because they know his voice. But they never follow a stranger, but will flee from him, because they do not know the voice of the strangers.

 

Sanan Sanoma, vai? 1.Kor.14:8 Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Mark.1:22 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet. Joh.10:4-5 ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.

 

214.  To get saved out of the realm of the death through the Door into the heaven’s kingdom. John 10:9,27-28 I am the door. If anyone enters through Me, he will be saved, and will go in, and will go out, and will find pasture. My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me. And I give eternal life to them, and they shall never perish to the age, and not anyone shall pluck them out of My hand.  

 

Pelastua ulos kuoleman maailmasta Oven kautta sisälle taivaan valtakuntaan. Joh.10:9,27-28 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.

 

215.  To seek whose favour? Gal.1:10 For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I would not be a slave of Christ. 1 Thess.2:4 but even as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God, who tests our hearts.

 

Etsiä kenen suosiota? Gal.1:10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. 1 Tess.2:4 vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme.

 

216.  Man only on the outside, God everything. 1 Sam.16:7 Man does not see what the LORD sees, for man sees what is visible, but the LORD sees the heart. Prov.15:11 Sheol and Abaddon lie open before the LORD — how much more, human hearts. Ps.14:2 From heaven the LORD looks down to see if anyone is wise enough to search for him. Ps.90:12 Teach us to number our days carefully so that we may develop wisdom in our hearts.

 

Ihminen vain päältä, Jumala kaiken. 1 Sam.16:7 Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Snl.15:11 Tuonelan ja manalan Herra näkee, saati sitten ihmislasten sydämet. Ps.14:2 Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Ps.90:12 Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen.

 

217.  From whom thoughts of goodness? James 3:17-18 But the wisdom from above is firstly truly pure, then peaceable, forbearing, yielding, full of mercy and of good fruits, not partial and not pretended. And the fruit of righteousness is sown in peace for the ones making peace. Jer.29:11 For I know the purposes which I am planning for you, says Jehovah; purposes of peace, and not for evil; to give you a future and a hope.

 

Keneltä hyvyyden ajatuksia? Jaak.3:17-18 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Jer.29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

 

218.  From the heart to the Friend. Ps.139:17-18,23-24 And how precious are Your thoughts to me, O God! How great is the sum of them! If I should count them, they are more than the sand; when I awake I am still with You. Search me, O God, and know my heart; try me, and know my thoughts; and see if any wicked way is in me; and lead me in the way everlasting.

 

Sydämestä Ystävälle. Ps.139:17-18,23-24 Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten luku! Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. -Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.

 

219.  Friend nearby. Ps.139:7-10 Where can I go from Your Spirit? Or where can I flee from Your presence? If I ascend into heaven, You are there; If I make my bed in hell, behold, You are there. If I take the wings of the morning, And dwell in the uttermost parts of the sea, Even there Your hand shall lead me, And Your right hand shall hold me. Lament.3:57 You drew near on the day I called on You, And said, “Do not fear!”

 

Ystävä lähellä. Ps.139:7-10 Minne voisin mennä sinun Henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Val.3:57 Sinä olit läsnä silloin, kun minä sinua huusin; sinä sanoit:"Älä pelkää".

 

220.  Dear Friend helps by encouraging and rejoicing. Isaiah 41:10 Do not fear, for I am with you; do not gaze about, for I am your God; I will make you strong; yea, I will help you; yes, I will uphold you with the right hand of My righteousness. Zephaniah 3:17 Jehovah your God is mighty in your midst; He will save. He will rejoice over you with joy; He is silent in His love. He rejoices over you with a joyful shout.

 

Rakas Ystävä auttaa rohkaisten ja iloiten. Jes. 41:10 Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Sefanja 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee.

 

221.  Good Friend according to His Name. Rev.19:13,16 He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God. And He has on His robe and on His thigh a name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS. Ps.23:3 He restores my soul; He leads me in the paths of righteousness For His name’s sake. Ps.105:3 Glory in His holy name; Let the hearts of those rejoice who seek the LORD!

 

Hyvä Ystävä Nimensä mukaan. Ilm.19:13,16 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.” Ps.23:3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Ps.105:3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.

 

222.  Friend for every human being. Col.1:16 Everything was created by him, everything in heaven and on earth, everything seen and unseen, including all forces and powers, and all rulers and authorities. All things were created by God's Son, and everything was made for him. Rev.3:20 Listen! I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together.

 

Ystävä jokaista ihmistä varten. Kol.1:16 Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Ilm.3:20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

223. Who finally takes care of bad world? Rev.1:7,8,17 Behold, he cometh with the clouds; and every eye shall see him, and they that pierced him; and all the tribes of the earth shall mourn over him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, saith the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. And he laid his right hand upon me, saying, Fear not; I am the first and the last,

Kuka lopulta hoitaa pahan maailman? Ilm.1:7,8,17 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.

224. Who in this bad world saves souls and makes everything still new? Rev.21:5 And He who sits on the throne said, "Behold, I am making all things new". Rev.22:12,14 “Behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to render to every man according to what he has done. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city.”

Kuka tässä pahassa maailmassa sieluja pelastaa ja tekee kaiken vielä uudeksi? Ilm.21:5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ilm. 22:12,14 ”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!”

225. Dead nominal Christianity in the bad world or in the living faith something? Amos 5:14-15 Seek good and not evil, that you may live; and so Jehovah the God of hosts shall be with you, as you have spoken. Hate evil, and love good, and establish justice in the gate. It may be that Jehovah the God of hosts will be gracious to the remnant of Joseph. Rom.12:21 Do not be overcome by evil, but overcome the evil with good.

Kuollut nimikristillisyys pahassa maailmassa vai elävässä uskossa jotakin? Aamos 5:14-15 Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että te eläisitte. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanotte. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä. Room.12:21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

226. From whom the power against the bad in the world? Titus 3:4-6 But when the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works in righteousness which we had done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior;

Keneltä voima pahaa vastaan maailmassa? Tit.3:4-6 Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,

227. In the beginning Lucifer fell, later as the snake deceived Adam and Eve as the humankind into the curse with him. Who saves and delivers from the sin? 1 Tim.4:10-11 for to this we also labor and are reproached, because we hope on the living God, who is deliverer of all men, especially of believers. Enjoin and teach these things. 1 Joh.3:8 For this the Son of God was revealed, that He undo the works of the Devil.

Alussa Lucifer lankesi, myöhemmin käärmeenä Aatamin ja Eevan ihmiskuntana petti kiroukseen mukaansa. Kuka pelastaa ja synnin vallasta vapauttaa? 1 Tim.4:10-11 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tätä käske ja opeta. 1 Joh.3:8 Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

228. Should the righteous fearfully look around furtively and be worried about any hidden active good-brother-clubs, secret societies, or synagogue of Satan? Rev.3:9 Behold, I give out of the synagogue of Satan those saying themselves to be Jews, and they are not, but they lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they shall know that that I loved you.

Pitäisikö vanhurskaan pelossa pälyillä ympärille ja huolestua mistään piilossa puuhaavista hyvävelikerhoista, salaseuroista taikka saatanan synagoogasta? Ilm.3:9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.

229. The Lord Jesus onwards takes, there peacefully and restfully goes the Living Way. Micah 2:13 He breaking up has come before them; they have broken up and have passed through the gate and have gone out of it. And their king shall pass before them, and Jehovah at their head. Isaiah 52:12 For you shall not go out with haste, nor will you go by flight; for Jehovah is going before you, and the God of Israel gathers you.

Herra Jeesus eteenpäin vie, siinä rauhallisesti ja levollisesti kulkee Elävä Tie. Miika 2:13 Tien aukaisija käy heidän edellänsä; he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään, ja Herra heitä johdattaa. Jes. 52:12 Sillä ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä, ei paeten kulkea; sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne.

230. From whose first initiative? 1 John 4:9-10 In this is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son to be a propitiation relating to our sins. John 15:16 You have not chosen Me, but I chose you out and planted you, that you should go and should bear fruit, and your fruit remain, 1 Thess.2:12 He calling you to His kingdom and glory.

Kenen ensialoitteesta? 1 Joh.4:10 Siinä on rakkaus -- ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Joh.15:16 Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. 1 Tess. 2:12 Hän kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

231. Meaning with obedience and love towards God before the superiority? Deut.11:22-24 For if you will carefully keep this command which I am commanding you, to do it, to love Jehovah your God, to walk in all His ways, and to cleave to Him, then Jehovah shall expel all these nations from before you, and you shall possess nations greater and mightier than you. Every place where the sole of your foot treads shall be yours,

Merkitystä kuuliaisuudella ja rakkaudella Jumalaan ylivoiman edessä? 5 Moos.11:22-24 Jos te tarkoin noudatatte tätä lakia, jonka minä käsken teidän pitää, jos rakastatte Herraa, Jumalaanne, ja aina hänelle uskollisina vaellatte hänen teitään, niin Herra hävittää teidän tieltänne kansoja, jotka ovat teitä suurempia ja mahtavampia, ja te saatte maan omaksenne. Jokainen paikka, jonne jalallanne astutte, kuuluu teille: 

 

232.  Who faithfully handles the resisting superior enemies? 1 Chron.16:19,21-24 when you were few in number, even very few, and sojourners in it, He has not allowed any to oppress them; yea, for their sake He has reproved kings: Touch not My anointed ones, and do My prophets no evil. Sing to Jehovah, all the earth, proclaim His salvation from day to day.

 

Kuka uskollisesti käsittelee vastustavat ylivoimaiset viholliset? 1 Aik.16:19,21-24 Teitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja te olitte muukalaisia siellä. Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä: 'Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni'. Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.

233.  Follow and fear, or? Matt.8:23-26 And he went on board ship and his disciples followed him; and behold, [the water] became very agitated on the sea, so that the ship was covered by the waves; but He slept. And the disciples came and awoke him, saying, Lord save: we perish. And he says to them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then, having arisen, he rebuked the winds and the sea, and there was a great calm.

Seuraa ja pelkää, vai? Matt.8:23-26 Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, auta, me hukumme". Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.

234.  Who help their own ones in this world? Hebrews 13:20-21 Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. John 10:30 I and My Father are one.

Ketkä auttavat omiansa tässä maailmassa? Hepr.13:20-21 Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. Joh.10:30 Minä ja Isä olemme yhtä.

235.  Who has always the victory? Proverbs 21:31 The horse is made ready for the day of battle, but to Jehovah belongs deliverance. Zechariah 4:6 Not by might, nor by power, but by My Spirit, says Jehovah of hosts. Isaiah 12:2,5 Behold, God is my salvation! I will trust and not be afraid, for my strength and song is Jah Jehovah; yea, He has become my salvation. Sing to Jehovah, for He has done majestically;

Kenellä aina voitto? Snl.21:31 Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa. Sak.4:6 Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Jes.12:2,5 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi. Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt;

236.  Who helps in the restless world? Isaiah 9:6 The government will rest on his shoulders. He will be named: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hebr.2:18 Because Jesus experienced temptation when he suffered, he is able to help others when they are tempted. Phil.4:7 Then God’s peace, which goes beyond anything we can imagine, will guard your thoughts and emotions through Christ Jesus.

Kuka auttaa levottomassa maailmassa? Jes.9:6 Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Hepr.2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Fil.4:7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

237.  Devil’s chasing hurry? Isaiah 30:15-16 "In returning and rest you shall be saved; in quietness and in trust shall be your strength." But you were unwilling, and you said,"No! We will flee upon horses"; therefore you shall flee away; and, "We will ride upon swift steeds"; therefore your pursuers shall be swift. Matthew 11:28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.

Paholaisen jahtaava kiire? Jesaja 30:15-16 Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet, vaan sanoitte: "Ei! Hevosilla me tahdomme kiitää" -niinpä saatte kiitää pakoon. "Nopean selässä me tahdomme ratsastaa" -niinpä ovat vainoojanne nopeat. Matteus 11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

238.  Seeker finds, rejecter loses. Jer.6:16 "Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, 'We will not walk in it.' Is.26:3 You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Is.32:17 And this righteousness will bring peace. Yes, it will bring quietness and confidence forever.

Etsivä löytää, torjuva menettää. Jer.6:16 "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne". Mutta he vastasivat: "Emme vaella". Jes.26:3 Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Jes.32:17 Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti.

239.  Pace hasty or quiet down? Ps.147:10-11 His pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the power of human legs; the LORD delights in those who fear him, who put their hope in his unfailing love. Ps.62:5,8 For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from him. Trust in him at all times, O people; pour out your heart before him; God is a refuge for us.

Vauhti kiireinen vai hiljentyminen? Ps.147:10-11 Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen: Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Ps.62:5,8 Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme.

240.  Merciless hurry. Is.28:12"This is rest; give rest to the weary; and this is repose"; yet they would not hear. Prov.3:5-6 Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Is.40:11 As a shepherd His flock He feedeth, With His arm He gathereth lambs, And in His bosom He carrieth [them]: Suckling ones He leadeth.

Armoton kiire. Jes.28:12 "Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka". Mutta he eivät ole tahtoneet kuulla. Snl.3:5-6 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Jes.40:11 Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.

241.  Hate's hurry. Is.59:7-8 They are always in a hurry to sin. They run quickly to murder those who aren't guilty. Their thoughts are evil. They leave a trail of suffering and pain. They don't know how to live at peace with others. What they do isn't fair. They lead twisted lives. No one who lives like that will enjoy peace and rest. Ps.4:8 I will lie down and sleep in peace. Lord, you alone keep me safe.

Vihan kiire. Jes.59:7-8 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa. Ps.4:8 Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua.

242.  Blind hurry. Prov.19:2 It is not good to have zeal without knowledge, nor to be hasty and miss the way. Prov.8:1,32,35-36 Does not wisdom call out? Does not understanding raise her voice? Now then, my sons, listen to me; blessed are those who keep my ways. For whoever finds me finds life and receives favour from the LORD. But whoever fails to find me harms himself; all who hate me love death.

Sokea kiire. Snl.19:2 Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Snl.8:1,32,35-36 Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.

243.  Quiet down and pray. Ps.46:10 “Be still and know that I am God! I will be exalted among the nations; I will be exalted in the earth.” Exodus 14:14 “Jehovah will fight for you, and you be silent.” Ps.62:1,5,8 Only to God is my soul silent; from Him comes my salvation. Only be silent to God, O my soul, for my hope comes from Him. Trust in Him at every time, you people; pour out your heart before Him;

Hiljentyä ja rukoilla. Ps.46:10 "Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa." 2 Moos.14:14 "Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!" Ps.62:1,5,8 Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun. Hiljene, sieluni, Jumalan edessä! Hän antaa minulle toivon. Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa!

244.  God faithfully is always equal to the occasion to help. Ps.94:9,18-19 Does he who implanted the ear not hear? Does he who formed the eye not see? When I said, "My foot is slipping," your love, O LORD, supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. Ps.54:4 Surely God is my help; the Lord is the one who sustains me.

Jumala uskollisesti on aina tilanteen tasalla auttamaan. Ps.94:9,18-19 Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Kun minä ajattelen: "Minun jalkani horjuu", niin sinun armosi, Herra, minua tukee. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni. Ps.54:4 Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki.

245.  Help comes from above. Ps.20:2,4,6-7 May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Now I know that the LORD saves his anointed; he answers him from his holy heaven with the saving power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the LORD our God.

Apu tulee ylhäältä. Ps.20:2,4,6-7 Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista. Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä.

246.  Best Helper. Hebr.13:8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Rom.8:1,14 So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Is.46:4 I will be your God throughout your lifetime— until your hair is white with age. I made you, and I will care for you. I will carry you along and save you.

Paras Auttaja. Hepr.13:8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Room.8:1,14 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jes.46:4 Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne saakka minä kannan; niin minä olen tehnyt, ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan.

247.  In the power of God’s mercy and love. Ps.103:11-13 For as the heavens are above the earth, so is His mercy mighty over those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As the pity of a father over his sons, so Jehovah pities those who fear Him. 2 Peter 3:18 But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ.

Jumalan armon ja rakkauden voimassa. Ps.103:11-13 Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. 2 Piet.3:18 Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.

248.  Father and Son. John 5:17 But Jesus answered them, My Father works until now, and I work. Matt.11:27 All things were yielded up to Me by My Father; and no one knows the Son except the Father; nor does anyone know the Father, except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him. John 6:44 No one is able to come to Me unless the Father who sent Me draws him, and I will raise him up in the last day.

Isä ja Poika. Joh.5:17 Mutta Jeesus vastasi heille: Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä. Matt.11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Joh.6:44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

249.  Father God. Dan.7:9-10 the Ancient of Days sat, whose robe was white as snow and the hair of His head like pure wool. His throne was like flames of fire, its wheels like burning fire. A stream of fire went out and came out from before Him. A thousand thousands served Him, and a myriad myriads stood before Him. The court was set and the books were opened.

Isä Jumala. Dan.7:9-10 Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin.

250.  Son of God, Son of Man. Dan.7:13-14 In my vision at night I saw in front of me someone who looked like a human being coming on the clouds in the sky. He came near God, who has been alive forever, and he was led to God. He was given authority, glory, and the strength of a king. People of every tribe, nation, and language will serve him. His rule will last forever, and his kingdom will never be destroyed.

Jumalan Poika, Ihmisen Poika. Dan.7:13-14 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

251.  God’s love. John 3:16-18 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son.

Jumalan rakkaus. Joh.3:16-18 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.

252.  Home to the Father. John 14:1-4 Do not let your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. In My Father's house are many dwelling places. But if it were not so , I would have told you. I am going to prepare a place for you! And if I go and prepare a place for you, I am coming again and will receive you to Myself, that where I am you may be also. And where I go you know, and the way you know.

Kotiin Isän luokse. Joh.14:1-4 ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen-tien sinne te tiedätte."

253.  One Way. John 14:6 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. James 1:16-17 Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Matt.7:7 Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

Yksi Tie. Joh.14:6 Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jaak.1:16-17 Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Matt.7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

254.  Goal to reach. Philippians 3:12,14 I have not yet reached my goal, and I am not perfect. But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize. I run toward the goal, so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ Jesus has done. Philippians 4:13 Christ gives me the strength to face anything.

Päämäärä saavuttaa. Filip.3:12,14 En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Filip.4:13 Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.

255.  Intercessor. Hebr.9:24 For Christ did not enter into the Holy of Holies made by hands, types of the true things, but into Heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf, Hebr.7:25 From this also He is able to save to perfection those who come to God through Him, ever living to intercede on their behalf. Luke 22:32 but I entreated concerning you, that your faith might not fail.

Esirukoilija. Hepr.9:24 Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Hepr.7:25 Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Luuk.22:32 Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi.

256.  The life in the Light. 1 John 1:5-7 This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.

 

Elämä Valossa. 1 Joh.1:5-7 Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

257.  If loving the sin, not repenting? Isaiah 59:1-2 Surely the arm of the LORD is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God; your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

Jos rakastaa syntiä, ei parannusta? Jes.59:1-2 Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 1 Joh.1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

258.  Assurance of the salvation. Rom.8:1,14-16 So now, those who are in Christ Jesus are not judged guilty. The true children of God are those who let God's Spirit lead them. The Spirit we received does not make us slaves again to fear; it makes us children of God. With that Spirit we cry out, "Father." And the Spirit himself joins with our spirits to say we are God's children.

Pelastusvarmuus. Room.8:1,14-16 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

259.  God’s child and heir. Gal.4:4-7 But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, "Abba, Father." So you are no longer a slave, but a son; and since you are a son, God has made you also an heir.

Jumalan lapsi ja perillinen. Gal.4:4-7 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

260.  If one is ashamed of and denying Jesus? Luke 9:26 For whoever is ashamed of Me and My words, the Son of man will be ashamed of that one when He comes in His glory, and that of the Father, and of the holy angels. Matt.10:32-33 Then everyone who shall confess Me before men, I will also confess him before My Father in Heaven. But whoever denies Me before men, I also will deny him before My Father in Heaven.

Jos häpeää ja kieltää Jeesuksen? Luuk.9:26 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa. Matt.10:32-33 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

261.  Narrow way freedom, broad way treacherous substitute. John 8:31-32 "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Matt.7:13-14 "Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.”

Kaita tie vapautta, lavea tie petollista korviketta. Joh.8:31-32 Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Matt.7:13-14 Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!

262.  Wondrous Way of Life. Luke 9:23-25 And He said to all, If anyone desires to come after Me, let him deny himself and take up his cross daily. And let him follow Me. For whoever desires to save his life, he will lose it. But whoever loses his life for My sake, this one will save it. For what is a man profited gaining the whole world but destroying himself or suffering loss?

Ihmeinen Elämän Tie. Luuk.9:23-25 Ja hän sanoi kaikille: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

263.  Word’s power. Rom.1:16-17 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, "The righteous shall live by faith." 1 Cor.1:18 For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.

Sanan voima. Room.1:16-17 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta". 1 Kor.1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

264.  Why to tell about believing in Jesus? Rom.10:9-11,13 So you will be saved, if you honestly say, "Jesus is Lord," and if you believe with all your heart that God raised him from death. God will accept you and save you, if you truly believe this and tell it to others. The Scriptures say that no one who has faith will be disappointed, All who call out to the Lord will be saved.

Miksi kertoa uskovansa Jeesukseen? Room.10:9-11,13 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään." Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."

265.  By the amazing Word one finds the salvation and the life’s better quality. James 1:21 Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Rom.12:2 Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.

Ihmeellisen Sanan kautta löytyy pelastus ja elämän parempi laatu. Jaak.1:21 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Room.12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

266.  Pardoned. 1 Tim.1:12-15 putting me into the ministry, the one who before was a blasphemer, and a persecutor, and insolent; but I received mercy, because being ignorant I did it in unbelief. But the grace of our Lord abounded exceedingly with faith and love in Christ Jesus. Faithful is the Word and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.

Armahdettu. 1 Tim.1:12-15 ja otti minut palvelukseensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallantekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.

267.  God’s reconciliation. 2 Cor.5:17-19 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation.

 

Jumalan sovitus. 2 Kor.5:17-19 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

268.  Faith’s goal in love for Jesus. 1 John 5:11 And this is the witness: that God gave us everlasting life, and this life is in His Son. 1 Peter 1:8-9 whom having not seen, you love; in whom not yet seeing, but believing, you exult with unspeakable and having been glorified, obtaining the end of your faith, the salvation of your souls.

 

Uskon päämäärä rakkaudessa Jeesukseen. 1 Joh.5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 1 Piet.1:4 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

269.  Sinner saved by grace wants to tell about the love of Jesus. 2 Cor.4:13 But having the same spirit of faith, according to what has been written, "I believed, therefore I spoke," we also believe, therefore we also speak, Acts 1:8 but you will receive power, the Holy Spirit coming upon you, and you will be witnesses of Me both in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth.

Armosta pelastunut syntinen haluaa kertoa Jeesuksen rakkaudesta. 2 Kor.4:13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme, Apt.1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

270.  Ruling grace. Rom.5:2,20-21 Through faith in Jesus we have received God's grace. In that grace we stand. We are full of joy because we expect to share in God's glory. But where sin increased, God's grace increased even more. Sin ruled because of death. So also grace rules in the lives of those who are right with God. The grace of God brings eternal life because of what Jesus Christ our Lord has done.

Hallitseva armo. Room.5:2,20-21 Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

271.  Obedience takes into blessedness. Hebrews 5:7-9 who, in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications, with vehement cries and tears to Him who was able to save Him from death, and was heard because of His godly fear, though He was a Son, yet He learned obedience by the things which He suffered. And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him,

Kuuliaisuus vie autuuteen. Hepr.5:7-9 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

272.  Hebrews 10:35-36,38-39 Then do not throw away your confidence, which has great reward. For you have need of patience, that having done the will of God you may obtain the promise. "But the just shall live by faith;" "and if he draws back," "My soul is not pleased in him." But we are not of those withdrawing to destruction, but of faith, to the preservation of the soul.

 

Hepr.10:35-36,38-39 Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. ”Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy”. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa.

273.  Love does not lynch. Jude 1:20-23 But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt; snatch others from the fire and save them; to others show mercy, mixed with fear—hating even the clothing stained by corrupted flesh.

Rakkaus ei lynkkaa. Juud. 1:20-23 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.

274.  Matt.5:45-48 He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Matt.5:45-48 Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

275.  Eccl.3:11 He has made everything beautiful in its time. Also He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Ps.25:8-9 Good and upright is the LORD; Therefore He teaches sinners in the way. The humble He guides in justice, And the humble He teaches His way. Prov.20:24 A man’s steps are of the LORD; How then can a man understand his own way?

Saarn.3:11 Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Ps.25:8-9 Hyvä ja vakaa on Herra; sentähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Snl.20:24 Herralta tulevat miehen askeleet; mitäpä ymmärtäisi tiestänsä ihminen itse?

276.  During this time of grace Love does not stone the sinner. John 8:7,9-11 "Anyone here who has never sinned can throw the first stone at her." Jesus was left there alone with the woman standing before him. Jesus raised up again and asked her, "Woman, where are they? Has no one judged you guilty?" She answered, "No one, sir." Then Jesus said, "I also don't judge you guilty. You may go now, but don't sin anymore."

Tänä armon aikana Rakkaus ei kivitä syntistä. Joh.8:7,9-11 ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi:"En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."

277.  Prov.3:3-6 Mercy and truth will not forsake you; tie them on your neck; write them on the tablet of your heart; and you shall find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in Jehovah with all your heart, and lean not to your own understanding; In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Ps.37:37 Watch the perfect and behold the upright one; for the end of that man is peace. 

Snl.3:3-6 Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta -- kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Ps.37:37 Katsele nuhteetonta, tarkkaile rehellistä -- rauhan miehellä on tulevaisuus!

278.  Isaiah 30:18-19 Yet the LORD longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the LORD is a God of justice. Blessed are all who wait for him! People of Zion, who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help! As soon as he hears, he will answer you. Ps.145:18 The LORD is near to all who call on him, to all who call on him in truth.

Jes.30:18-19 Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat! Siionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa, sinun itkusi aika on ohi! Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa, hän kuulee ja vastaa sinulle. Ps.145:18 Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa.

279.  God’s Son the friend of the sinners. Matt.9:11-13 And seeing, the Pharisees said to His disciples, Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But Jesus hearing, He said to them, The ones who are strong have no need of a physician, but the ones who are sick. But going, learn what this is , "I desire mercy and not sacrifice." For I did not come to call righteous ones , but sinners to repentance.

Jumalan Poika syntisten ystävä. Matt.9:11-13 Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!" Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.' En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä."

280.  Friend of the sinners. Luke 23:42-43 Then he said, "Jesus, remember me when You come into Your kingdom!" And He said to him, " I assure you: Today you will be with Me in paradise." Isaiah 53:12 Therefore I will give Him the many as a portion, and He will receive the mighty as spoil, because He submitted Himself to death,and was counted among the rebels; yet He bore the sin of many and interceded for the rebels.

Syntisten Ystävä. Luuk.23:42-43 Ja hän sanoi:”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Jeesus vastasi:"Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa." Jes.53:12 Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa.

281.  Ps.130:1,3-5,7-8 Out of the depths I have called You, O Jehovah. If You will keep iniquities, O Jehovah, O Lord, who shall stand? But forgiveness is with You that You may be feared. I wait for Jehovah; my soul waits, and I hope for His word. Let Israel hope to Jehovah, for with Jehovah is mercy, and with Him is abundant redemption; and He shall redeem Israel from all his iniquities.

Ps.130:1,3-5,7-8 Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.

282.  Ps.86:15 But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Micah 7:18-19 Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy. You will again have compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea.

Ps.86:15 Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Miika 7:18-19 Jumala, onko sinun vertaistasi! Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen.

283.  Ps.100:2-5 Serve the LORD with gladness; Come before His presence with singing.Know that the LORD, He is God; It is He who has made us, and not we ourselves; We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name.For the LORD is good; His mercy is everlasting, And His truth endures to all generations.

Ps.100:2-5 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

284.  Ps.103:10-13 He has not done to us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heavens are above the earth, so is His mercy mighty over those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As the pity of a father over his sons, so Jehovah pities those who fear Him.

Ps.103:10-13 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.

285.  Ps.116:1-6 I love Jehovah because He hears my voice, my prayers. Because He has bowed His ear to me, I will also call in my days. The cords of death hemmed me in; and the pains of Sheol found me; I find distress and sorrow; then I call on the name of Jehovah: O Jehovah, I beseech You, deliver my soul! Jehovah is gracious and righteous; yea, our God is merciful. Jehovah keeps the simple; I was low, but He saved me.

Ps.116:1-6 Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni, tuonelan kauhut ahdistivat minua, minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä:"Herra! Pelasta minut!" Herra on oikeamielinen ja laupias, meidän Jumalamme on armollinen. Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni.

286.  Ps.116:7-10 Return to your rest, O soul; for Jehovah has blessed you. For You have delivered my soul from death, my eye from tears, my feet from stumbling. I will walk before the face of Jehovah in the lands of the living. I believed; so I speak; I was greatly afflicted. Ps.117:1-2 Praise Jehovah all nations; praise Hi...m, all peoples; for His mercy is mighty over us and the truth of Jehovah is forever. Praise Jehovah!

Ps.116:7-10 Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta, hän säästi silmäni kyyneliltä, ei antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Herran edessä elävien maassa. Minä uskon, ja siksi puhun. Olin tuhon partaalla. Ps.117:1-2 Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Halleluja!

287.  Blessing of tears. Ps.126:1-2,5-6 When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed, Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, “The LORD has done great things for them.” Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them.

Kyyneleiden siunaus. Ps.126:1-2,5-6 Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: "Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan". Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.

288.  Psalm 37:3-6,23 Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun The LORD makes firm the steps of the one who delights in him;

Psalmi 37:3-6,23 Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.

289.  Ps.34:4-8 He saved me from everything I was afraid of. Those who look to him beam with joy. They are never put to shame. This poor man called out, and the Lord heard him. He saved him out of all of his troubles. The angel of the Lord stands guard around those who have respect for him. And he saves them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who goes to him for safety.

Ps.34:4-8 Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen.

290.  Ps.34:11-15,17 Come ye children hearken to me, The fear of Jehovah I do teach you. Who [is] the man that is desiring life? Loving days to see good? Keep thy tongue from evil, And thy lips from speaking deceit. Turn aside from evil and do good, Seek peace and pursue it. The eyes of Jehovah [are] unto the righteous, And His ears unto their cry. They cried and Jehovah heard, And from all their distresses delivered them.

Ps.34:11-15,17 Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko. Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää, niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa. Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa! Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa. Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä.

291.  Psalm 40:1-3 Waiting I have waited on Jehovah; and He bowed to me and heard my cry. And He drew me up from the pit of tumult, out of the miry clay; He set my feet on a rock; He directed my steps. And He put a new song of praise to our God in my mouth; many shall see and shall fear and shall trust in Jehovah. Psalm 136:1 O give thanks to Jehovah, for He is good; for His mercy endures forever.

Psalmi 40:1-3 Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Psalmi 136:1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa.

292.  Ps.65:5 You answer us in righteousness, with awe-inspiring works, God of our salvation, the hope of all the ends of the earth and of the distant seas; Ps.22:24,26 For He has not despised or detested the torment of the afflicted. He did not hide His face from him, but listened when he cried to Him for help. The humble will eat and be satisfied; those who seek the LORD will praise Him. May your hearts live forever!

Ps.65:5 Ihmeellisillä teoilla sinä vastaat meille vanhurskaudessa, sinä, meidän autuutemme Jumala, sinä, kaikkien maan äärten ja kaukaisen meren turva, Ps. 22:24,26 Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.

293.  Psalm 85:1-2 Our LORD, you have blessed your land and made all go well for Jacob's descendants. You have forgiven the sin and taken away the guilt of your people. Ezekiel 16:62-63 I will keep this solemn promise, and you will know that I am the LORD. I will forgive you, but you will think about your sins and be too ashamed to say a word. I, the LORD God, have spoken.

Psalmi 85:1-2 Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit Jaakobin suvun kohtalon, sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois kaikki sen rikkomukset. Hesekiel 16:62-63 Minä vahvistan liiton sinun kanssasi, ja silloin sinä tiedät, että minä olen Herra. Sinä muistat tekosi, sinä häpeät, et tohdi suutasi avata häpeäsi tähden, kun minä annan anteeksi kaiken minkä olet tehnyt. Näin sanoo Herra Jumala.

294.  ‎2 Chronicles 7:14 if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Rom.4:7-8 “Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them.”

‎2 Aik.7:14 ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Room.4:7-8 Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.

295.  Rom.3:22-24 God treats everyone alike. He accepts people only because they have faith in Jesus Christ. All of us have sinned and fallen short of God's glory. But God treats us much better than we deserve, and because of Christ Jesus, he freely accepts us and sets us free from our sins. Ephesians 1:7 Christ sacrificed his life's blood to set us free, which means that our sins are now forgiven.

Room.3:22-24 Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ef.1:7 Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.

296.  ‎1 Chron.28:9 Solomon, my son, worship God and obey him with all your heart and mind just as I have done. He knows all your thoughts and your reasons for doing things and so if you turn to him, he will hear your prayers. But if you ignore him, he will reject you forever. 1 Chron.29:18 Always make us eager to give and help us be faithful to you, just as our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob faithfully worshiped you. 

‎1 Aik.28:9 Ja sinä, poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä alttiisti ja koko sydämestäsi, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja pyrkimykset. Jos etsit häntä, löydät hänet, mutta jos hylkäät hänet, hän hylkää sinut ikiajoiksi. 1 Aik.29:18 Herra, isiemme Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, säilytä kansassasi tämä mielenlaatu, niin että se haluaa aina pysyä lähelläsi!

297.  Ps.9:9,10 The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you. Ps.11:4 The LORD is in his holy temple; the LORD is on his heavenly throne. He observes everyone on earth; his eyes examine them. Ps.32:10 Many are the woes of the wicked, but the LORD’s unfailing love surrounds the one who trusts in him.

Ps.9:9,10 Herra on sorrettujen turva, hän on suoja ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Ps.11:4 Herra on pyhässä temppelissään, hänen valtaistuimensa on taivaassa. Hänen silmänsä näkevät kaiken, hänen katseensa tutkii ihmissydämet. Ps.32:10 Jumalaton saa osakseen paljon tuskaa, mutta Herran armo ympäröi sen, joka häneen turvaa.

298.  Joel 2:12 Yet even now turn to Me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, declares Jehovah. Yea, tear your heart, and not your robes; and turn to Jehovah your God. For He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and He pities concerning the evil. Ps.145:9 Jehovah is good to all; and His tender mercies are over all His works.

Joel 2:12 Vielä nytkin Herra sanoo:Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Ps.145:9 Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa.

299.  ‎2 Cor.10:3-5 For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, 1 John 5:4 For whatever is born of God overcomes the world.

‎2 Kor.10:3-5 Me elämme tässä maailmassa mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. 1 Joh.5:4 Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman.

300.  There are sufficiently space in the heaven for everyone, that believes in Jesus. John 14:1-3 “Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me. My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.

Taivaassa on riittävästi tilaa jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Joh.14:1-3 Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.

301.  Exodus 14:14 Jehovah will fight for you, and you be silent. Matthew 5:5 Blessed are the meek! For they shall inherit the earth. Ephesians 4:1-3 Then I, the prisoner in the Lord, exhort you to walk worthily of the calling in which you were called, with all humility and meekness, with long-suffering, bearing with one another in love, being eager to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

‎2 Moos.14:14 Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa. Matt.5:5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Ef.4:1-3 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä.

302.  ‎1 Cor.15:20-23 But now Christ has been raised from the dead; He became the firstfruit of those having fallen asleep. For since death is through man, also through a Man is a resurrection of the dead; for as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order: Christ, the firstfruit, afterward those of Christ at His coming.

‎1 Kor.15:20-23 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

303.  1 Cor.15:24-26 Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. Matthew 28:18 Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me.

‎1 Kor.15:24-26 Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Matt.28:18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

304.  Cor.15:27-28 For "He subjected all things under His feet;" but when He says that all things have been subjected, it is plain that it excepts Him who has subjected all things to Him. But when all things are subjected to Him, then the Son Himself also will be subjected to the One who has subjected all things to Him, that God may be all things in all.

‎1 Kor.15:27-28 Sillä "Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken". Kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle, tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan. Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea.

305.  ‎1 Cor.15:44-47 There is a natural body, and there is a spiritual body. And so it is written: "The first man Adam was made a living soul." The last Adam was made a quickening Spirit. However that which is spiritual was not first, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy; the second Man is the Lord from Heaven.

‎1 Kor.15:44-47 Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.

306.  ‎1 Cor.15:54-57 But when this corruptible shall put on incorruption and this mortal shall put on immortality, then will take place the word that has been written, "Death was swallowed up in victory." Isa.25:8 "O death, where is your sting? Hades, where is your victory?" Hos.13:14 Now the sting of death is sin, and the power of sin is the law; but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ!

Kor.15:54-57 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu". "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

307.  ‎1 Cor.15:3-6 Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised the third day, according to the Scriptures, and that He appeared to Peter, and then to the Twelve. Then He appeared to over five hundred brothers at once, of whom the most remain until now, but some also fell asleep. Acts 13:30 But God raised Him from the dead;

1 Kor.15:3-6 Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Apt.13:30 Jumala herätti hänet kuolleista.

308.  ‎1 Cor.15:8-10 Then last of all He was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain; 2 Cor.12:9 But he said to me, "My grace is enough for you. When you are weak, my power is made perfect in you."

1 Kor.15:8-10 Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. 2 Kor.12:9 Mutta hän on vastannut minulle: "Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa."

309.  Eph.1:13-14 In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation—in Him when you believed—were sealed with the promised Holy Spirit. He is the down payment of our inheritance, for the redemption of the possession, to the praise of His glory. 2 Cor.1:22 He has also sealed us and given us the Spirit as a down payment in our hearts. Gal.1:5 Give glory to God for ever and ever. Amen.

Ef.1:13-14 Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi. 2 Kor.1:22 hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen. Gal.1:5 Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

310.  Eph.1:3,6-7 Praise God, the Father of our Lord Jesus Christ! He has blessed us in Christ with every blessing which is in heaven, such as the Spirit gives us. Praise him! His kindness is great and wonderful. We have been accepted by God through Jesus Christ, whom he loves so much. Jesus Christ has given his blood [died] to make us free. He has forgiven us for our wrong ways.

Ef.1:3,6-7 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa! Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.

311.  Rom. 8:37-39 But in all these things we more than conquer through Him loving us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. 1. John 4:8 because God is love.

Room. 8:37-39 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 1 Joh. 4:8 sillä Jumala on rakkaus.

312.  Rom. 12:1-2 Therefore, brothers, I call on you through the compassions of God to present your bodies a living sacrifice, holy, pleasing to God, which is your reasonable service. And be not conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, in order to prove by you what is the good and pleasing and perfect will of God.

Room. 12:1-2 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

313.  Rom.12:9-12,21 Love must be without hypocrisy. Detest evil; cling to what is good. Show family affection to one another with brotherly love. Outdo one another in showing honor. Do not lack diligence; be fervent in spirit; serve the Lord. Rejoice in hope; be patient in affliction; be persistent in prayer. Do not be conquered by evil, but conquer evil with good.

Room.12:9-12,21 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

314.  Rom.13:1,3-4 Let every soul be subject to the governing authorities. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God’s minister to you for good. But if you do evil, be afraid; for he does not bear the sword in vain; for he is God’s minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil.

Room.13:1,3-4 Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.

315.  Rom.13:10-12 Love does not work evil to the neighbor. Then love is the fulfillment of law. Also this, knowing the time, that it is now the hour for you to be aroused from sleep, for now our salvation is nearer than when we believed. The night is far gone, and the day has drawn near; then let us cast off the works of darkness, and let us put on the weapons of the light. John 1:5 and the light shines in the darkness,

Room.13:10-12 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Joh.1:5 Ja valkeus loistaa pimeydessä,

316.  Rom.14:16-19 Then do not let your good be spoken evil of. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For the one serving Christ in these things is pleasing to God, and approved by men. So then let us pursue the things of peace, and the things for building up one another. Jude 1:2 Mercy and peace, and love be multiplied to you.

Room.14:16-19 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Juud.1:2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

317.  Rom.15:1-2,4 But we, the strong ones, ought to bear the weaknesses of those not strong, and not to please ourselves. For let each one of us please his neighbor for good, to building up. For whatever things were written before were written for our instruction, that through patience and encouragement of the Scriptures we might have hope. Ps.68:20 Our God is the God of salvation;

Room.15:1-2,4 Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Ps.68:20 Jumala on meille pelastuksen Jumala.

318.  Rom.15:5-7 And may the God of patience and encouragement give to you to mind the same thing among one another according to Christ Jesus, that with one accord and with one mouth you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of this, receive one another as Christ also received us, to the glory of God. Ps.36:7 How precious is Your mercy, O God!

Room.15:5-7 Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. Ps.36:7 Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!

319.  Rom.16:25-26 Now to Him who is able to establish you according to my gospel, and the proclaiming of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery having been kept unvoiced during eternal times, but now has been made plain, and by prophetic Scriptures, according to the commandment of the everlasting God, made known for obedience of faith to all the nations;

Room.16:25-26 Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä! Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen.

320.  Gal.5:6,13-14 For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any strength, but faith working through love. For, brothers, you were called to freedom. Only do not use the freedom for an opening to the flesh. But through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, in this : "You shall love your neighbor as yourself." Lev. 19:18

Gal.5:6,13-14 Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

321.  Ephesians 3:10-12 so that now to the rulers and to the authorities in the heavenlies might be made known through the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access in confidence through His faith. Ps.135:1 Praise Jehovah! Praise the name of Jehovah; sing praise, servants of Jehovah;

Ef.3:10-12 Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. Tällainen oli Jumalan ikiaikainen suunnitelma, joka meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen oli määrä toteuttaa. Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Ps.135:1 Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää, te Herran palvelijat,

322.  Ephesians 4:1-5 Then I, the prisoner in the Lord, exhort you to walk worthily of the calling in which you were called, with all humility and meekness, with long-suffering, bearing with one another in love, being eager to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as you also were called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism,

Ef.4:1-5 Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!

323.  Ephesians 4:7-10 But to each one of us was given grace according to the measure of the gift of Christ. Because of this, He says, "Having gone up on high, He led captivity captive," and gave "gifts to men." Psa. 68:18 But that He went up, what is it except that He also first came down into the lower parts of the earth? He that came down is the same who also went up above all the heavens, that He might fill all things.

Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin: -- Hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan.

324.  Eph.4:13-15 until we all reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son, [growing] into a mature man with a stature measured by Christ's fullness. Then we will no longer be little children, tossed by the waves and blown around by every wind of teaching, by human cunning with cleverness in the techniques of deceit. But speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head—Christ.

Ef.4:13-15 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

325.  Ephesians 4:32, 5:1-2 And be kind to one another, tenderhearted, having forgiven one another, even as also God forgave you in Christ. Then be imitators of God, as beloved children, and walk in love, even as Christ also loved us and gave Himself for us, an offering and a sacrifice to God for an odor of a sweet smell.

Ef.4:32, Ef.5:1-2 Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

326.  Ephesians 5:6-10 Let no one deceive you with empty words, for through these the wrath of God comes on the sons of disobedience. Then do not be partners with them; for you then were darkness, but now light in the Lord; walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is pleasing to the Lord.

Ef.5:6-10 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina-sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä- ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;

327.  Eph.5:11,14-17 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather even reprove them. Because of this, He says, Arise, sleeping ones and stand up out of the dead ones, and Christ will shine on you. Then watch how carefully you walk, not as unwise, but as wise ones, redeeming the time, because the days are evil. For this reason, do not be foolish, but understanding what the will of the Lord is.

Ef.5:11,14-17 Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! "Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

328.  Ephesians 6:10-12 For the rest, my brothers, be made powerful in the Lord and in the might of His strength. Put on all the armor of God, for you to be able to stand against the wiles of the Devil, because we are not wrestling against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world's rulers, of the darkness of this age, against the spiritual powers of evil in the heavenlies.

Ef.6:10-12 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

329.  Eph.6:13-15 Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ps.37:37 a future awaits those who seek peace.

Ef.6:13-15 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Psalmi 37:37 -- rauhan miehellä on tulevaisuus!

330.  ‎1 Thess.5:8-10 But we being of day should be sober, "having put on the breastplate" of faith and love, and the hope of "salvation as a helmet;" Isa. 59:17 because God has not appointed us to wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, He dying on our behalf, so that whether we watch or we sleep, we may live together with Him.

1 Tess.5:8-10 Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina: meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa.

331.  ‎1 Thess.5:17,21-24 Pray without ceasing. Test all things, hold fast to the good. Keep back from every appearance of evil. And may the God of peace Himself fully sanctify you, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will perform it.

1 Tess.5:17,21-24 Rukoilkaa lakkaamatta. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

332.  ‎2 Thess.2:14,16-17 He called you to salvation when we told you the Good News; now you can share in the glory of our Lord Jesus Christ. Now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal comfort and a wonderful hope, comfort you and strengthen you in every good thing you do and say.

2 Tess.2:14,16-17 Tähän juuri, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen, hän kutsui teidät, kun toimme teille evankeliumin. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

333.  ‎2 Thess.3:3,5,13,16 But the Lord is faithful who will establish and will guard you from the evil. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ. And you, brothers, do not lose heart in well doing. And may the Lord of peace Himself continually give peace to you in every way. The Lord be with all of you.

2 Tess.3:3,5,13,16 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta. Mutta älkää te, veljet, väsykö tekemään hyvää. Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa.

334.  Luke 2:10-11 And the angel said to them, Do not fear. For, behold, I announce good news to you, a great joy, which will be to all people, because today a Savior, who is Christ the Lord, was born to you in the city of David. Is.9:6 For a Child is born; to us a Son is given; and the government is on His shoulder; and His name is called Wonderful, Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace.

Luuk. 2:10-11 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Jes.9:6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

335.  ‎1 Tim. 2:1-4 First of all then, I exhort that petitions, prayers, intercessions, and thanksgivings be made on behalf of all men, for kings and all the ones being in high position, that we may lead a tranquil and quiet existence in all godliness and dignity. For this is good and acceptable before God our deliverer, who desires all men to be delivered and to come to a full knowledge of truth.

1 Tim. 2:1-4 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

336.  ‎1 Thess.5:17 Pray without ceasing. Jer.29:11-14 For I know the purposes which I am planning for you, says Jehovah; purposes of peace, and not for evil; to give you a future and a hope. Then you shall call on Me, and you shall go and pray to Me, and I will listen to you. And you shall seek and find Me when you search for Me with all your heart. And I will be found by you, says Jehovah.

1 Tess.5:17 Rukoilkaa lakkaamatta. Jer.29:11-14 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra,

337.  Isaiah 42:9-10; See, the former things have taken place, and new things I declare; before they spring into being I announce them to you." Sing to the LORD a new song, his praise from the ends of the earth, you who go down to the sea, and all that is in it, you islands, and all who live in them. Let them give glory to the LORD and proclaim his praise in the islands.

Jesaja 42:9-10,12 Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan; ennenkuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla. Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te merenkulkijat ja meri täysinensä, te merensaaret ja niissä asuvaiset. Antakoot Herralle kunnian ja julistakoot hänen ylistystään merensaarissa.

338.  Isaiah 42:3-4 A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice; he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching the islands will put their hope.” Ps. 51:17 My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise.

Jesaja 42:3-4 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa. Ps. 51:17 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

339.  Isaiah 43:1-3 And now, thus said Jehovah, Thy Creator, O Jacob, and thy Fashioner, O Israel, Be not afraid, for I have redeemed thee, I have called on thy name - thou [art] Mine. When thou passest into waters, I [am] with thee, And into floods, they do not overflow thee, When thou goest into fire, thou art not burnt, And a flame doth not burn against thee. For I - Jehovah thy God, The Holy One of Israel, thy Saviour,

Jesaja 43:1-3 Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi:

340.  Isaiah 43:11,18-19,21,25 I alone am the LORD; only I can rescue you. Forget what happened long ago! Don't think about the past. I am creating something new. There it is! Do you see it? I have put roads in deserts, streams in thirsty lands. I made them my own nation, so they would praise me. But I wipe away your sins because of who I am. And so, I will forget the wrongs you have done.

Jesaja 43:11,18-19,21,25 Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

341.  Isaiah 44:2-4 So says Jehovah, who made you and formed you from the womb. He helps you. Do not fear, My servant Jacob; and you, Jeshurun whom I have chosen. For I will pour water on a thirsty place, and floods on the dry ground. I will pour My Spirit on your seed, and My blessing on your offspring. And they shall sprout as among grass, as willows by streams of water.

Jesaja 44:2-4 Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.

342.  Isaiah 44:6,21-22 I am the First and I am the last; and there is no God except Me. Remember these, O Jacob, and Israel. For you are My servant; I have formed you; you are My servant, O Israel; you shall not forget Me. I have blotted out your transgressions like a thick cloud; and your sins like a cloud. Return to Me, for I have redeemed you.

Jesaja 44:6,21-22 Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: en unhota minä sinua, Israel. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.

343.  Isaiah 45:2-3,5 I will go before you and make hills level; I will tear apart the bronze doors, and cut the iron bars in two. And I will give you the treasures of darkness, even treasures in secret places, that you may know that I am Jehovah, who calls you by your name, the God of Israel. I am Jehovah, and there is none else; there is no God except Me. I will clothe you, though you do not know Me,

Jesaja 45:2-3,5 Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala. Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,

344.  Isaiah 48:17-18,22 This is what the LORD, your Defender, the Holy One of Israel, says: I am the LORD your God. I teach you what is best for you. I lead you where you should go. If only you had listened to my commands! Your peace would be like a river that never runs dry. Your righteousness would be like waves on the sea. “There is no peace for the wicked,” says the LORD.

Jesaja 48:17-18,22 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot; Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.

345.  Isaiah 52:6-8 So My people shall know My name thus in that day; for I am He speaking. Behold Me! How beautiful on the mountains are the feet of him bringing good news, making peace heard, bringing good news, proclaiming salvation; saying to Zion, Your God reigns! The voice of your watchmen, they lift the voice together, they sing aloud. For they shall see eye to eye when Jehovah brings back Zion.

Jes.52:6-8 Siksi kansani saa nähdä minun nimeni voiman. Sinä päivänä minä sanon heille: Tässä minä olen." Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: -- Sinun Jumalasi on nyt kuningas! Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon, ja kaikki yhtyvät iloon, sillä omin silmin he näkevät, kuinka Herra palaa Siioniin.

346.  Isaiah 54:10,11,13-14 For the mountains shall depart and the hills be removed, but My mercy shall not depart from you; nor shall the covenant of My peace be removed, says Jehovah who has pity on you. Afflicted one, storm tossed and not comforted! and all your sons will be taught of Jehovah; and the peace of your sons will be great. You shall be established in righteousness; you shall be far from oppression,

Jesaja 54:10,11,13-14 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Sinä onneton, myrskyn piiskaama, sinä jota kukaan ei lohduta! Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha. Kun oikeus on sinun perustuksesi, sinä kestät. Olet kaukana sorrosta, sen uhka ei enää sinuun yllä,